Spolu za všetky rodiny

Výzva: 2
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Iniciatíva Inakosť
Suma: 30 188,15 €

Projekt reaguje na vývoj verejného diskurzu o problematike rodovej rovnosti v poslednom roku, na ktorý nadviazali niektoré politické strany presadzujúc diskriminačnú legislatívu vyzdvihujúci len jednu formu rodiny na úkor ostatných (špeciálne tvorených pármi rovnakého pohlavia). Cieľom projektu je vytvorenie argumentačnej bázy a platformy pre advokáciu založenú na dôkazoch v prospech diskriminovaných typov rodín a vyvažovanie negatívneho diskurzu a zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti v súvislosti s postavením párov rovnakého pohlavia v slovenskom internetovom prostredí. Cieľom projektu je aj posilnenie aktívneho občianstva v oblasti podpory rodovej rovnosti a spolužitia všetkých typov rodín, vrátane párov rovnakého pohlavia a rodín transrodových ľudí prostredníctvom vytvorenia platformy MVO, právnej analýzy a litigácie, výskumu, policy papers, fact sheets a informačnej a mobilizačnej kampane. Cieľovou skupinou sú MVO, verejní funkcionári a funkcionárky, LGBTI ľudia.

 

web: www.inakost.sk

kontakt: martin.macko@inakost.sk

Aktuality