Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov organizácie: Inštitút pre verejné otázky
Suma: 42 429,70 €

Projekt reaguje na pretrvávajúce bariéry a problematickú participáciu migrantov (s udelenou medzinárodnou ochranou) na spoločnosti a snaží sa o odstraňovanie symbolických a systémových bariér integrácie. K cieľom patrí zlepšenie pozície migrantov v spoločnosti, zvýšenie poznatkov o ich situácii, scitlivenie slovenskej spoločnosti a komunikácia témy čo najširšiemu okruhu aktérov. Prostredníctvom výskumov,  analýz či publikácie aj komunikácie zistení pútavou formou sa projekt snaží o dosiahnutie stanovených cieľov. Po realizácii aktivít projekt prispeje k zvýšeniu poznatkov; scitlivením spoločnosti projekt argumentačne podporí legitimizáciu potrieb tejto skupiny, navrhne odporúčania pre verejné politiky; disemináciou výsledkov prispeje k zvýšeniu povedomia o migrácii a heterogenite migrantov, špecifickej pozícii ľudí s medzinárodnou ochranou, podporí multikultúrny dialóg a argumentačne prispeje k advokácii za inklúziu menšín do spoločnosti.

web: www.ivo.sk

kontakt: martina.sekulova@gmail.com

 

Aktuality