Tímová spolupráca pri sanácii rodín s využitím konferenčného modelu práce s ohrozenou rodinou Family Group Conference (FGC)

Výzva: 3
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Suma: 14 895 €

Je šťastím, ak človek môže vyrastať v láskyplnej a fungujúcej rodine. Bohužiaľ, mnohé rodiny nedokážu svojim deťom takéto zázemie poskytnúť. Práve im chceme byť oporou a posilňovať ich pri vytváraní zdravého prostredia, v ktorom by boli napĺňané všetky potreby ich detí. Inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami predstavuje model skupinových rodinných konferencií (Family Group Conferences – FGC) využívaných v mnohých krajinách sveta na prácu s rodinou v ohrození. Sociálnej práci s rodinami sa v našej organizácii Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚaD)venuje takmer 100 zamestnancov a vyškolených spolupracovníkov pôsobiacich vo všetkých regiónoch Slovenska a na Zakarpatskej Ukrajine, pričom jedným z nástrojov, ktoré využívajú, je model FGC, ktorý zdôrazňuje zodpovednosť rodiny a jej blízkych za riešenie ich vlastných problémov a aktivizuje vnútorný potenciál rodiny a jej komunity. Aktivity projektu sú zamerané na nevyhnutnú potrebu spolupráce kľúčových hráčov pri sanácii rodín (široká rodina-komunita-MVO-škola- samospráva- štát) a využívanie FGC pri sanácii rodín, pričom kladú dôraz aj na prenos a využitie skúseností zahraničných partnerov. Aktivity vytvárajú priestor na prezentáciu modelu kľúčovým hráčom, diskusiu o predpokladoch a možnostiach zásadného rozšírenia jeho využívania na Slovensku, upgrade metodiky a jej publikovanie ako aj praktické príležitosti na aplikáciu modelu a spoluprácu partnerov pri pomoci rodine.

web : www.usmev.sk

kontakt : info@usmev.sk

Aktuality