Tvorba modelov, metodických postupov a usmernení pri odstraňovaní segregácie rómskych žiakov v školách pre potreby verejných politík

Výzva: 3
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: eduRoma – Roma education project
Suma: 13 237 €

EduRoma iniciovala v rokoch 2014 a 2015 už 8. pracovných stretnutí s najvyššími predstaviteľmi Štátnej školskej inšpekcie. Výsledkom týchto stretnutí je zatiaľ návrh metodiky pre monitorovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov v školách, ktorý chceme dôkladne rozpracovať a podrobiť každodennej školskej a zriaďovateľskej praxi, pred tým ako nadobudne konečnú podobu. Projekt sa bude realizovať v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a v Bratislavskom kraji. Očakávame, že zástupcovia štátnej a verejnej správy nadobudnú prostredníctvom našich seminárov a zhotovenej metodiky pre desegregáciu kompetencie, ktoré im umožnia jasne artikulovať záujmy diskriminovaných znevýhodnených rómskych detí a ich rodičov a presadzovať ich v miestnej a národnej školskej politike. Výsledkom projektu bude vytvorenie zmien v školskej politike a legislatíve na regionálnej a štátnej úrovni – monitoring segregácie na školách vo forme metodických postupov a usmernení, na základe vopred stanovených etických a ľudskoprávnych kódexov. Metodika pre desegregáciu bude advokačný materiál pre ovplyvňovanie regionálnych a štátnych koncepcií a stratégií vyučovania. Hlavnými profitujúcimi z projektu budú deti a rodičia detí prichádzajúcich do škôl z prostredia rómskych komunít a samotné školy, ktoré budú mať rovnako možnosť v spolupráci s kompetentnými navrhovať a implementovať účinné nástroje desegregačnej vzdelávacej politiky. Z dlhodobého pohľadu však bude z projektu profitovať celá spoločnosť.

web : www.eduroma.sk

kontakt : info@eduroma.sk

Aktuality