Vlastná izba

Výzva: 2
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: EsFem
Suma: 45 039,40 €

Napriek formálnej garancii rodovej rovnosti a ľudských práv, v každodennom živote stále pretrváva množstvo nerovností, ktorých primárnou príčinou sú rodové stereotypy a predsudky. Cieľom projektu je posilnenie aktívneho občianstva. Vidíme však potrebu „zviditeľnenia“ jeho rodových aspektov v rodovo nerovnom prostredí, kde je uplatňovanie princípov demokracie iné pre ženy ako pre mužov, v neprospech žien. Projekt sa preto zameriava na podporu a porozumenie rodovej rovnosti a posilnenie dievčat a mladých žien prostredníctvom vzdelávania a osvety. Svojimi aktivitami pre ne vytvára symbolický a reálny priestor a podporuje ich povedomie v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv. Aj keď hlavnou cieľovou skupinou sú dievčatá a mladé ženy, projekt smeruje k eliminácii rodových stereotypov prostredníctvom osvetových aktivít venovaných širokej verejnosti. Výstupy projektu – verejné diskusie, okrúhle stoly, kalendár, diár, prevádzka knižnice, správa z výskumu -podporujú naplnenie cieľa projektu.

 

web: www.esfem.sk

kontakt: monika@esfem.sk

Aktuality