Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku

Výzva: 1
Oblasť: Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Poradňa pre občianske a ľudské práva
Suma: 93 884 €

Domáci antidiskriminačný zákon nie je účinným nástrojom ochrany pred diskrimináciou a jeho uplatňovanie na súdoch trpí vážnymi nedostatkami. Projektom chceme zlepšiť uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy na slovenských súdoch a zvýšiť tak úroveň právnej ochrany pre diskrimináciou ohrozené skupiny osôb. Okrem zlepšovania prístupu k spravodlivosti  v individuálnych prípadoch chceme špecificky rozvinúť aj uplatňovanie tzv. inštitútu verejnej žaloby, ktorý má veľký potenciál smerom k potieraniu diskriminácie väčších skupín obyvateľstva v spoločnosti a v súdnej praxi sa takmer vôbec nevyužíva. V rámci projektu identifikujeme vhodné strategické prípady diskriminácie, ktoré prinesieme na súdy a budeme litigovať formou individuálnych a verejných žalôb. Zameriame sa na prejavy rasovej/etnickej diskriminácie. Budeme tiež poskytovať právne poradenstvo v prípadoch diskriminácie a vydáme publikáciu o uplatňovaní verejných žalôb v oblasti ochrany pred diskrimináciou, ktorá u nás chýba.

 

kontakt: antidiskriminacia@poradna-prava.sk

Aktuality