Zmena postojov k rodovo podmienenému násiliu s dôrazom na rómske komunity

Výzva: 3
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: AMARO NIPO - občianske združenie
Suma: 12 390 €

Pojekt sa venuje téme rodovo  podmienené násilie v rómskych komunitách, s dôrazom na formovanie na zmeny vo vybraných komunitách v okolí Nitry. Cieľom je posilnenie aktívneho občianstva prostredníctvom mobilizačných aktivít  pre ženy a scitlivovacej kampani zameranej na mládež, s dôrazom na rómsku mládež. Dôležitým výstupom projektu je bulletin Vakeriben pal o romnija (Príbehy žien) s rozprávaniami zo života zachytávajúcimi konkrétne prejavy rodovo podmieneného násilia. bulletin bude slúžiť ako východiskový materiál pre prácu aj s inými skupinami žien a ako argumentačná báza pri ovplyvňovaní verejných politík. Príležitosťou pre prezentáciu výstupov by mal byť Medzinárodný deň žien 2016. Druhá aktivita sa vzťahuje k práci s mladými ľuďmi s dôrazom na mladých Rómov, kde prostredníctvom videospotov chceme upriamiť ich pozornosť na niektoré prejavy rodovo podmaneného násilia a počas workshopov formovať ich postoje. Výstupom okrem videospotov, ktoré budeme používať budú aj fotopostery využiteľné pri prezentácii názorov mladých ľudí.  Záverečným podujatím je workshop za účasti  aktérov verejnej správy a zástupcov MVO na regionálnej úrovni.

kontakt: amaro.nipo@gmail.com

Aktuality