Dôstojný život – právo, nie privilégium

Výzva: 1
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov organizácie: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Suma: 104 976 €

Zámerom projektu je nadviazať na našu prácu z minulého obdobia (iniciovanie reformy opatrovníctva v SR). V rámci projektu pripravíme odporúčania, ktoré napomôžu v implementačnej fáze pripravovaných legislatívnych zmien: návrh procesných predpisov konania o spôsobilosti na právne úkony; návrh odporúčania právnej úpravy opatrovníctva (štandardy kvality, spôsoby kontroly, etické pravidlá,…). Vypracujeme manuál o procese pozbavovania spôsobilosti, ktorý bude dôležitým nástrojom pre rodiny, ako aj manuál týkajúci sa zodpovednosti za svoje konanie. Ľudí s mentálnym postihnutím aktívne zapojíme cez sebaohajovanie a naučíme ich preberať zodpovednosť za vlastný život. Spracujeme návrh modelu celoživotnej komplexnej komunitnej starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Zmeny budeme presadzovať priamo s cieľovými skupinami, s cieľom pozitívneho ovplyvnenia dodržiavania a uplatňovania ich ľudských práv. Podpornou aktivitou presadenia dôležitých zmien bude kampaň Nechcem, ale musím…

 

web: www.zpmpvsr.sk

kontakt: misova@zpmpvsr.sk

Aktuality