Keď tradície bolia

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
Názov organizácie: QUO VADIS, o.z.
Suma: 56 000 €

Na Slovensku je súčasná situácia v súvislosti s odstraňovaním rodových nerovností v rómskych komunitách a diskriminácia rómskych žien alarmujúca. Ako feministická mimovládna organizácia na Slovensku si uvedomujeme, že na jednej strane doteraz schválená stratégia v oblasti rovnosti žien a mužov neobsahuje žiadne konkrétne opatrenia zamerané na odstránenie viacnásobnej diskriminácie rómskych žien, na druhej strane ani politiky týkajúce sa otázky k rómskej menšine neberú do úvahy rodové hľadisko. V tejto situácii je viac ako dôležité posilnenie rómskych žien NGOs, ktoré by mohli vstupovať do týchto procesov a prispieť k pozitívnej zmene. Problém však je, že ani  naša vlastná organizácia nemá dostatok kvalifikovaných pracovníkov so vzdelávaním v tejto oblasti, ktorý by boli schopní uplatňovať rodové hľadisko vo svojej každodennej práci. Sme presvedčení, je potrebné investovať do posilnenia našich odborných kapacít prostredníctvom rodového vzdelávania a odbornej prípravy.

 

web: www.quovadis-oz.sk

kontakt: ingrid.kosova@gmail.com

Aktuality