Miznúce deti

Výzva: 1
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov organizácie: Liga za ľudské práva
Suma: 36 000 €

Odlúčené deti sú deti nájdené v SR bez rodičov. Takýchto detí bolo v r.2011 nájdených 169; v r.2012 vyše 200;viac ako 90% z nich zmizlo. Dohovor o právach dieťaťa sa vzťahuje na každé dieťa v SR, bez rozdielu a diskriminácie, pričom týmto deťom Dohovor priznáva aj osobitné ochranné opatrenia. Skúsenosť ukazuje, že odlúčené deti nepožívajú rovnakú ochranu  ako slovenské deti; zodpovednými sú primárne vnímané nie ako zraniteľné deti, ale ako migranti smerujúci „na západ“. Cieľom  je upriamiť pozornosť na potreby a zraniteľnosť týchto detí, vrátane snahy o zlepšenie starostlivosti o ne, identifikáciu príčin ich miznutí; možné kauzality s obchodovaním s ľuďmi;osvedčené postupy vo vybraných krajinách v zahraničí. Uvedené zrealizujeme formou „desk“ a „field“ výskumu, analýzou judikatúry a vypracovaním odporúčaní pre zvýšenie ochrany týchto detí. Zrealizujeme mediálnu kampaň, vrátane filmu. Projekt pomôže zlepšiť starostlivosť o tieto deti. Cieľovou skupinou sú aj štátne orgány a verejnosť.

web: www.hrl.sk

kontakt: malangone@hrl.sk

Aktuality