Presadzovanie rovnakých príležitostí pre Rómov a Rómky prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO).

Výzva: 1
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Suma: 85 000 €

Cieľom projektu je posilniť kapacity kľúčových aktérov verejnej správy a naštartovať procesy implementácie DVO na vytváranie rovnosti príležitosti pre Rómov a Rómky využitím  poslednej prelomovej novely antidiskriminančného zákona.  Analytické a výskumné aktivity v úvodnom roku projektu budú zamerané na prípravu strategických plánov DVO na základe etnicity aj v súvislosti s rodovým rozmerom pre VÚC, obce a univerzitu. Pripravíme tiež metodické pokyny pri využívaní DVO orgánmi ústrednej štátnej správy a pri využívaní štrukturálnych fondov pre obdobie 2014-2020.   Prostredníctvom  technickej asistencie poskytnutej  vyššiemu územnému celku a obciam a jednej prestížnej univerzite, projekt bude napomáhať implementácií tejto politiky v praxi. Súčasťou projektu bude aj komunikácia so širšou verejnosťou zameranou na vysvetľovanie potreby prijímania takýchto opatrení.

 

web: www.cvek.sk

kontakt: jlajcakova@cvek.sk

Aktuality