Rasové predsudky a diskriminácia v detských domovoch – čas na zmenu

Výzva: 1
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Suma: 44 235 €

Rómske deti sú nadmerne často umiestňované v zariadeniach ústavnej starostlivosti (detských domovoch). Vzhľadom na diskrimináciu voči Rómom v slovenskej spoločnosti je možné predpokladať, že rasizmus a predsudky ovplyvňujú aj postavenie detí v týchto zariadeniach. Doposiaľ však nebola tejto téme venovaná adekvátna pozornosť a neexistujú ani dostatočné výskumy, ktoré by sa komplexne zaoberali situáciou rómskych detí v detských domovoch. Cieľom projektu bude zmapovať procesy umiestňovania rómskych detí do detských domovov, postoje zamestnancov týchto zariadení a ďalších aktérov a rozdielne zaobchádzanie s nimi oproti ostatným deťom.  Výsledky výskumu budú slúžiť ako podklad pre odporúčania a advokačné aktivity, ktoré budeme realizovať v rámci projektu s cieľom dosiahnuť želateľnú zmenu jednak na poli verejných politík, ale aj v praxi.

 

web: www.cvek.sk

kontakt: kriglerova@cvek.sk

Aktuality