Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Fenestra
Suma: 121 221 €

Mnoho žien zažívajúcich rodovo podmienené násilie nemá prístup k špecifickej ochrane pomoci a podpore. Právo žien na život bez násilia je nerešpektované a prehliadané zodpovednými orgánmi. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných služieb pre ženy a zlepšiť kvalitu ochrany, pomoci a podpory žien zo strany zodpovedných inštitúcií prostredníctvom priameho poskytovania poradenstva, evaluácie poskytovania služieb z pohľadu minimálnych štandardov RE, analýzy údajov a prípadových štúdií, workshopov pre zamestnankyne/cov, case conferences ku konkrétnym prípadom v rámci multi-inštitucionálnej spolupráce, konzultácií jednotlivých prípadov, informačných brožúr a informácií na web stránke, evaluácie možností a foriem spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami poskytujúcimi priamu pomoc ženám, pracovných stretnutí rôznych MVO a odporúčaní k zjednocovaniu metodík, postupov a zberu údajov MVO. Z projektu budú profitovať ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie.

 

web: www.fenestra.sk

kontakt: dusana@fenestra.sk

Aktuality