12 miliónov eur z projektu EU-CARE už našlo svojich adresátov

30.06.2023

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti vyhlásilo v marci 2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE). Projekt je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu, ktorá vznikla na Slovensku po vypuknutí ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Predstavuje unikátny model spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a relevantnými aktérmi z prostredia mimovládneho sektora.

Už od spustenia sa projekt stretol so záujmom zo strany mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú integračným aktivitám pre odídencov z Ukrajiny resp., ktoré sa po vypuknutí vojny na Ukrajine v rámci následnej utečeneckej krízy zapojili do pomoci priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach.

Cieľom národného projektu je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám (MNO) za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny. Finančné príspevky sú určené na činnosť zamestnancov MNO zapojených do pomoci a tiež na pokrytie nákladov spojených s koordináciou viac než 15-tisíc dobrovoľníkov.

Boli to práve mimovládne neziskové organizácie, ale tiež cirkvi a samosprávy, ktoré v prvých dňoch a týždňoch podávali pomocnú ruku viac než 100-tisíc Ukrajinkám a Ukrajincom hľadajúcim si na Slovensku nové útočisko. Dnes sa mnohé z nich aktívne podieľajú na organizácií komunitných, kultúrnych či športových aktivít pre ukrajinských odídencov a pomáhajú tak pri ich integrácii do slovenskej spoločnosti.

Po necelých štyroch mesiacoch a celkovo štyroch kolách Výzvy na zapojenie do Národného projektu konzorcium pozastavilo prijímanie nových žiadostí, keďže celková alokácia vo výške 12 miliónov eur už našla svojich adresátov.

V prvom kole Výzvy sa do národného projektu EU-CARE zapojilo 83 organizácií, z nich 72 úspešne prešlo hodnotiacim procesom. Celkovo si medzi sebou rozdelia 6,9 miliónov eur. V druhom kole Výzvy si 15 úspešných žiadateľov požiadalo o finančný príspevok vo výške 0,8 milióna eur. Dvadsať organizácií, ktoré sa zapojili do Výzvy v 3. kole v tejto chvíli prechádza hodnotiacim procesom, no z odhadovaných údajov vyplýva, že si žiadajú o príspevok vo výške 1,1 milióna eur. Údaje zo štvrtého kola Výzvy za jún 2023 konzorcium nadácií aktuálne spracováva, no podľa informácií od žiadateľov už teraz vidíme, že celková alokácia 12 miliónov eur bola prekročená.

Počet prijatých žiadostí

Do projektu sa zapojilo viac než 110 organizácií občianskej spoločnosti,  najmä občianske združenia, ale tiež účelové zariadenia cirkví, či územné spolky Slovenského Červeného kríža. Všetky zapojené organizácie spája ich pomoc odídencom z Ukrajiny. Medzi najväčších príjemcov patria: Slovenská katolícka charita, Arcidiecézna charita Košice, Asociácia samaritánov SR, Saleziáni Don Bosca, Bratislavská arcidiecézna charita, Ipčko, Liga za duševné zdravie a ďalšie. 

Rozdelenie podľa právnych foriem

Aktuálne sa v projekte ukončuje zmluvný proces so žiadateľmi, ktorí v ďalšom kroku budú podávať oficiálne žiadosti o platby.

Národnému projektu EU-CARE sa darí napĺňať svoj cieľ: finančne pomáhať tým, ktorí pomáhali. Denne evidujeme záujem zo strany ďalších mimovládnych organizácii o zapojenie sa do projektu.

V prípade nevyčerpania alokácie schválenými užívateľmi budú zostávajúce finančné prostriedky uvoľnené pre ďalších záujemcov.

Všetky aktuálne informácie nájdete na webovom sídle projektu https://eucare.osf.sk/.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter