Pripomienkujeme dokument „Učiace sa Slovensko“

Využili sme možnosť podať podnet do dokumentu „Učiace sa Slovensko“ a pridali nasledovné štyri faktické pripomienky:

  1. Sme toho názoru, že Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, musí mať medzi definovanými strategickými cieľmi aj uznanie ľudských práv ako základnej hodnoty. Výchova a vzdelávanie k demokracii a ľudským právam nemôžu byť len jednou z „29“ prierezových tém.
    Školské prostredie je prvým laboratóriom, v ktorom sa deti učia „demokracii“. Pod vedením svojich pedagógov majú možnosť skúšať jej mechanizmy a kriticky posudzovať jej nástroje. Nedávny výskum Štátnej školskej inšpekcie a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave signalizuje alarmujúci stav akceptácie extrémizmu v radoch mládeže.
  2. Žiadame dokument doplniť o nástroje na participáciu detí a mládeže v obsahu a tvorbe vzdelávania. Inšpiratívne školské systémy (fínsky, nórsky, anglosaský) vnímajú dieťa ako subjekt a aktívneho partnera v celom procese. Viaceré prieskumy potvrdili, že deti sú v slovenských školách nešťastné. Pritom pocit šťastia významne súvisí s pocitom zmysluplnosti toho, čo sa v škole deje, s možnosťou osobne ovplyvniť obsah a formu učenia a s možnosťou zúčastňovať sa rozhodovacích procesov. Zdôrazniť potrebu prechodu detí od pasívnych „načúvačov“ a prijímateľov informácií k aktívnym spolutvorcom konečného výsledku vzdelávacieho procesu.
  3. Zmieniť v dokumente dôležitosť Žiackych školských rád ako prvého orgánu zastupiteľskej demokracie, s ktorým sa deti a mladí ľudia v živote stretnú (dokument ŽŠR nespomína). Podčiarknuť význam celkovej kultúry a klímy školy založenej na vzájomnej úcte a rešpekte medzi žiakmi/študentami na jednej strane a pedagógmi a zamestnancami školy na strane druhej. Škola ako ideálne ihrisko na vyskúšanie si nástrojov demokracie v praxi.
  4. Zjednodušiť jazyk a štylistiku dokumentu.

Pripomienkovanie dokumentu zo strany verejnosti bolo predĺžené do 15. mája 2017 a nájdete ho TU.

Autor/ka: Zuzana Čačová 15.05.2017