Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva

20.07.2017

Londýnska kancelária Nadácií otvorenej spoločnosti s Rómskym vzdelávacím fondom v Budapešti a UNICEF  predstavili slovenskej odbornej verejnosti  správu s názvom Inklúzia Rómov na Slovenku od raného detstva.  Správa tvrdí, že investovanie do služieb ranej starostlivosti  a vzdelania je pre slovenské štátne a samosprávne orgány dôležitým faktorom na ceste znižovania nerovnosti medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom. Cieľom  výskumnej správy je identifikovať slabé miesta verejných politík a súborom odporúčaní pomôcť vládnym inštitúciám a samospráve zlepšiť súčasnú situáciu. Správa cituje závery Európskej komisie, ktoré uvádzajú, že v r. 2014 bolo na Slovensku 77,4% detí vo veku 4 až 6 rokov zapísaných v materských školách, čo je hlboko pod cieľovou hodnotou 95%, stanovenou v rámci EÚ pre rok 2020. Spomedzi rómskych detí je však v porovnaní s ich rovesníkmi z majoritnej populácie v škôlkach zapísaná menej ako polovica. Tento rozdiel je spôsobený nedostatkom prostriedkov, kapacít, slabej antidiskriminačnej legislatívy, ale aj neadekvátnou prípravou pre učiteľov a odmietaním rómskych rodičov ako rovnocenných partnerov pri rozhodovaní o ich deťoch zo strany oficiálnych miest.

„Správa jasne poukazuje na to, že potenciál rómskych detí uspieť v ich ďalšom živote, v rovnosti šancí na vyššie vzdelanie a na trhu práce sa často stráca kvôli nedostatku kvalitných služieb ranej starostlivosti a vzdelávania,“ hovorí Vladimír Rafael, vedúci výskumnej skupiny a riaditeľ neziskovej organizácie EduRoma. „Ak dostanú rovnakú a čo najskoršiu šancu, dáva im to potom šancu na úspech a znižuje riziko, že sa neskôr v živote ocitnú  pod hranicou chudoby,“ skonštatoval V. Rafael.

Na to, aby sa rómske deti vedeli vyrovnať s existujúcimi výzvami správa odporúča zvýšiť investície do ranej starostlivosti a vzdelávania s dôrazom na zvýšenie kapacít pre umiestnenie detí v predškolských zariadeniach. To predpokladá aj podporu etnicky a sociálne zmiešaných zariadení, postavenie komplexnej stratégie pre ranú starostlivosť a vzdelávanie detí vo veku 0 až 6 rokov a vytvorenie národných a lokálnych koordinačných mechanizmov pre rozvoj a implementáciu tejto politiky. Správa tiež zdôrazňuje potrebu zberu a vyhodnocovania kvalitných údajov a monitoring daného stavu.

Opakované pokusy o nápravu väčšinou narazia na rezortizmus a celkovú kompetenčnú rozdrobenosť zodpovednosti o ranú starostlivosť detí.  Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz súhlasí so závermi správy: „Áno, nerovnosti medzi majoritným a rómskym obyvateľstvom vyplývajú z celého radu existujúcich systémových, štrukturálnych a praktických prekážok, ktoré bránia účasti rómskych detí na ich rozvoji. Zlá správa je, že náprava potrvá možno celú jednu generáciu, tá dobrá je zasa v tom, že tu máme už nielen nástroje, ale aj chuť oveľa širšej komunity ľudí súčasný stav vyriešiť.“

Správa je súčasťou série, ktorá pokrýva oblasť strednej a východnej Európy. Slovensko je siedmou európskou krajinou, v ktorej sa výskum realizoval.

Na stiahnutie:

Roma Early Childhood Inclusion+ / REPORT

Roma Early Childhood Inclusion in Slovakia / POLICY BRIEF

Inklúzia Rómov od raného detstva+ / REPORT

Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva / KĽÚČOVÉ POSOLSTVÁ

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter