Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie

Prečítate si v nej prečo je dôležité myslieť na ľudské ľudské práva vo vzdelávacom systéme v kontexte pripravovanej reformy školstva. Publikácia vychádza z presvedčenia, že ľudské práva nemožno zužovať iba na to, čo sa majú žiaci naučiť na jednotlivých predmetoch.

Nájdete v nej príspevok od prof. Audrey Osler, ktorá je prirovnávaná k Tomovi Hanksovi medzi odbrníkmi na ľudskoprávne vzdelávanie. Audrey predstavuje koncept kozmopolitného občianstva a v súvislosti s ním hovorí o potrebe politiky solidarity v časoch globalizácie, hospodárskej krízy a úsporných opatrení ako aj o tom, ako sa s týmito výzvami vysporiadávajú učitelia.

Prof. Stener Ekern sa zaoberá významom výchovy a vzdelávania k ľudským oprávam, skúma vybraté normatívne definície formulované medzinárodnými organizáciami a porovnáva ich s postupmi v praxi.

Peter Dráľ zhrnul postrehy z kampane Chceme vedieť viac a prináša pohľad detí a rodičov na tému reformy školstva, jeho príspevok vyzdvihuje uplatňovanie aj „zdravého sedliackeho rozumu“.

Príspevok Eleny Gallovej Kriglerovej sa venuje výskumom v oblasti prístupu detí z prostredia menšín a s rozličnými znevýhodneniami k vzdelávaniu. Ako ukazuje jej príspevok, ťažko vzdelávať a vychovávať k ľudským právam, keď máme na Slovensku segregované školy.

Katarína Vančíková zhrnula poznatky o tom, akým smerom by sa mala uberať príprava budúcich pedagógov v tejto problematike.

V kapitole Výchova a vzdelávanie na Islande alebo potrehy z inej galaxie Zuzana Čačová sumarizuje poznatky z návštevy Islandu, a porovnáva islandské kurikulum a dokument Učiace sa Slovensko.

Peter Lenčo zhrnul príklady dobrej praxe na troch slovenských školách, kde výchova a vzdelávanie k ľudským právam fungujú a kde už teraz máte pocit, ako by ste boli na Islande alebo v Nórsku.

Publikácia je výsledkom približne 1,5 roka trvajúceho procesu zahŕňajúceho pracovné stretnutia, stretnutia expertov, okrúhle stoly, študijnú cestu do Nórska a na Island či konferenciu Connected organizovanú v decembri 2016. Na stránke konferencie nájdete prezentácie a videozáznamy, z ktorých vychádzajú mnohé príspevky v publikácii.

Ak by ste ešte váhali, či sa do nej pustiť – na záver recenzia prof. Ericha Mistríka:

„Venovať sa tomu, ako sa ľudské práva vyučujú v školách na Slovensku, je dôležité z viacerých dôvodov. Poznať a uplatňovať svoje práva, uvedomovať si ich väzbu na zodpovednosť a právny systém je nevyhnutné pre fungovanie demokracie. Rešpektovať práva druhých ľudí je nevyhnutné pre rozvíjajúci sa multikultúrny charakter Slovenskej republiky. A napokon, intuitívne poznanie aj výskumy hovoria o tom, že sa ľudské práva v našich školách zanedbávajú, dokonca často porušujú. Preto treba iniciatívu Nadácie otvorenej spoločnosti veľmi privítať.“

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 10.07.2017