Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň

16.07.2018

Banská Bystrica – Bratislava – Košice

Dňa 22.10. 2018 v Košiciach vyhlásia Nadácia Ekopolis, Karpatská Nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti prvé grantové výzvy programu Active Citizens Fund (ACF) pre občianske organizácie. Takmer 8 miliónov EUR na obdobie rokov 2018 – 2023 v správe spomenutých nadácií podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.

ACF je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín EÚ. Tematické oblasti programu sú:

Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík
Obhajoba verejných záujmov – podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti
Ľudské práva – ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania
Zraniteľné skupiny – zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti
Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti.

Fond umožní tiež nadviazanie bilaterálnej spolupráce. Slovenské organizácie tak dostanú príležitosť navštíviť svojich partnerov v zahraničí alebo môžu posilniť svoj vlastný rozvoj a zlepšiť tak svoje postavenie v komunite, kde pôsobia. Osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

„Active Citizens Fund bude v najbližších rokoch dôležitým zdrojom podpory pre aktívnych občanov, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo krajinou kritickou voči neznášanlivosti, schopnou vysporiadať sa s korupciou a zneužívaním moci a solidárnou s ľuďmi v núdzi. V troch nadáciách, ktoré budú program spravovať, urobíme všetko preto, aby tieto zdroje boli využité efetkívne.“ uviedol k otvoreniu programu Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Bližšie informácie :

Nadácia Ekopolis | www.ekopolis.sk

Peter Medveď
riaditeľ
medved@ekopolis.sk

Martina Ragalová
PR a komunikácia
ragalova@ekopolis.sk

Karpatská nadácia | www.karpatskanadacia.sk

Laura Dittel
riaditeľka
laura.dittel@karpatskanadacia.sk

Veronika M. Fričová
manažérka pre fundraising, PR a komunikáciu
veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti | www.osf.sk

Ján Orlovský
výkonný riaditeľ
jan.orlovsky@osf.sk

Zuzana Čačová
programová manažérka EEA
zuzana.cacova@osf.sk

 
Active-citizens-fund@4x
 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter