Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku

22.11.2018 , , ,

Deti a mladí ľudia sú občanmi tejto krajiny a tvoria významnú časť populácie. Vychádzame z presvedčenia, že by mali mať možnosti podieľať sa na politickom a občianskom živote. Ich potreby a požiadavky by mali byť vypočuté a brané do úvahy. Deti a mladí ľudia sú zároveň prijímateľmi verejných služieb a ich hlas môže prispieť k zvýšeniu ich kvality.

Podpora participácie detí a mladých ľudí je investíciou do výchovy aktívnych, zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanov. Pod participáciou rozumieme spoluúčasť alebo spolupodieľanie sa občanov, vrátane detí a mladých ľudí, na tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní verejných politík. Zmysluplná je predovšetkým aktívna participácia, ktorá znamená náležité posudzovanie pripomienok (konzultovanie), zdieľanie rozhodovacej právomoci (spolurozhodovanie) a kontrolu rozhodovania a reálneho výkonu právomocí.

Základným dokumentom upravujúcim participáciu detí a mladých ľudí je Dohovor o právach dieťaťa, ktorý v článku 12 hovorí, že štáty „musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni.“ Na základe poslednej zverejnenej Správy o činnosti komisára pre deti za rok 2017 konštatujeme, že participácii sa súčasná komisárka nevenuje vôbec alebo len v rámci súdnych konaní. Nevenuje sa im na základe podnetov priamo od detí, od ich zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú obavy o napĺňanie práv detí.

Prieskum Rady mládeže Slovenska ukázal, že politika sa mladých ľudí podľa ich vlastného presvedčenia týka. Len 8% respondentov uviedlo, že sa o ňu vyslovene nezaujíma. Problémom však je hlboká nedôvera k politickým inštitúciám. V priemere až 80% respondentov vo veku 15 – 24 rokov nedôveruje vláde ani parlamentu, ešte vyššia je nedôvera k politickým stranám. Mladí ľudia sa cítia byť vylúčení, necítia podporu ani záujem zo strany štátu a ďalších politických aktérov. S výrokom „politici sa o nás nezaujímajú“ súhlasilo až 82% respondentov.

Z prieskumu Samospráva a mládež 2015 vyplýva, že takmer 70% miest s menej než 10-tisíc mladými ľuďmi nemá žiaden finančný nástroj na podporu detských a mládežníckych organizácií. S menším počtom mladých ľudí sa ešte zvyšuje podiel obcí, ktoré takýto nástroj nemajú. Detské a mládežnícke organizácie sú teda vo väčšine prípadov odkázané na štátne, zahraničné alebo súkromné zdroje.

Záujem o participáciu v žiackej samospráve škôl nie je veľký ani systémovo podporovaný. Až 64% opýtaných žiakov nevedelo o tom, aké podnety predkladali členovia žiackych školských rád vedeniu školy. Len 12% opýtaných malo podľa vlastného vyjadrenia všetky informácie o činnosti žiackych samosprávnych orgánov a približne rovnaký podiel priznal, že sú s prácou žiackej rady oboznámení čiastočne.

Na zabezpečenie skutočnej participácie žiakov na chode škôl veľkú väčšinu slovenských škôl čaká ešte dlhá cesta.

Celé znenie participačného dokumentu nájdete tu: Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter