Prečo je dôležité venovať sa sociálnej gramotnosti od raného detstva?

8.12.2023

Sociálna (emocionálna) gramotnosť je schopnosť efektívnej komunikácie a interakcie s ľuďmi v rôznych situáciách. Táto schopnosť nie je obmedzená len na osobné vzťahy, ale týka sa aj pracovného prostredia, vzťahov s kolegami, spolupráce v tíme či online komunikácie.

Sociálna gramotnosť zahŕňa niekoľko dôležitých komponentov:

     A. Emocionálna inteligencia

Schopnosť rozpoznávať, chápať a riadiť svoje vlastné emócie a emócie ostatných ľudí. To zahŕňa aj schopnosť empatie, teda schopnosť predstaviť si, ako sa cíti druhá osoba a primerane na to reagovať.

     B. Komunikačné zručnosti

Schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky a pocity jasne a účinne. Zahŕňa aj schopnosť aktívne počúvať a porozumieť potrebám a očakávaniam druhej strany.

      C. Riešenie konfliktov

Schopnosť riešiť konflikty zdravým a produktívnym spôsobom – hľadať kompromisy namiesto konfrontácie a zameriavať sa na riešenie problémov, nie na hľadanie vinníkov.

     D. Empatia

Schopnosť prenikať do pocitov a skúseností druhých ľudí, ktorá vedie k lepšiemu porozumeniu a väčšej schopnosti pomáhať.

     E. Kultúrna a sociálna citlivosť

Vnímanie rôznorodosti a rešpekt voči kultúrnym a sociálnym rozdielom umožňujúce efektívnejšiu komunikáciu v multikultúrnom prostredí.

Prečo je sociálna gramotnosť dôležitá?

Sociálna gramotnosť je kľúčovým faktorom pre úspešné a zdravé medziľudské vzťahy. Bez ohľadu na to, či ide o osobné vzťahy, prácu alebo iné oblasti života, kde interagujeme s ľuďmi, sociálna gramotnosť nám umožňuje:

  • zlepšiť komunikáciu
  • spolupracovať
  • zlepšovať kvalitu osobných vzťahov
  • dosiahnuť kariérny rast

Detstvo je obdobie, kedy sa formujú základné návyky, vzťahy a spôsoby komunikácie, ktoré ovplyvňujú celý život.

Dôvody, prečo je dôležité začať rozvíjať sociálnu gramotnosť v ranom detstve, sú napríklad tieto:

  1. Je základom pre ďalší rozvoj.

Sociálna gramotnosť tvorí základ pre ďalší rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností. Deti, ktoré sa naučia efektívne komunikovať a riadiť svoje emócie, majú lepšie predpoklady na riešenie medziľudských vzťahov aj v dospelosti.

  1. Pomáha predchádzať medziľudským problémom.

Deti s nízkou sociálnou gramotnosťou majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa budú stretávať s problémami ako agresivita, konflikty s vrstovníkmi, nízka sebaúcta a sociálna izolácia. Rozvoj sociálnej gramotnosti môže pomôcť týmto problémom predchádzať.

  1. Vytvára predpoklady na dosahovanie lepších akademických výsledkov.

Deti, ktoré majú silné sociálne zručnosti, často lepšie zvládajú školské povinnosti. Dokážu lepšie spolupracovať v tíme, efektívne komunikovať s učiteľmi a spolužiakmi a lepšie riešiť konflikty, čo môže viesť k lepším akademickým výsledkom.

  1. Zlepšuje sebaúctu.

Rozvoj sociálnej gramotnosti pomáha deťom lepšie rozumieť samým sebe a cítiť sa sebavedomejšie vo vzťahu k iným ľuďom. Získavajú schopnosť budovať zdravé vzťahy a cítiť sa v nich bezpečne.

  1. Je prevenciou sociálnych problémov.

Rozvoj sociálnej gramotnosti môže predstavovať aj prevenciu rôznych sociálnych problémov v dospievaní, ako je šikanovanie, násilie medzi mládežou a užívanie návykových látok. Deti s dobrými sociálnymi zručnosťami majú tendenciu mať stabilnejšie a zdravšie vzťahy s vrstovníkmi.

  1. Pripravuje deti na budúcnosť.

V modernom svete, kde komunikácia prebieha čoraz viac online, je dôležité, aby deti rozvíjali aj svoju digitálnu sociálnu gramotnosť. To zahŕňa schopnosť správne a bezpečne komunikovať na internete a využívať sociálne médiá. Toto je kľúčovým aspektom prípravy na budúcnosť.

Je dôležité, aby rodičia, učitelia a ostatní dôležití dospelí podporovali a viedli deti v rozvoji ich sociálnej gramotnosti už od najútlejšieho veku. Týmto spôsobom sa môžeme postarať o to, aby sa deti stali dospelými, ktorí budú schopní efektívnejšie komunikovať, budovať zdravé vzťahy a úspešne sa vyrovnať s výzvami moderného sveta.

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter