Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva dňom 2.11.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu.

Bilaterálny fond podporí žiadosti o grant zamerané na: sieťovanie a budovanie partnerstiev, výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v jednej zo štyroch oblastí podpory Programu:

  • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných,
  • Ľudské práva vrátane práv menšín,
  • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu,
  • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Kto môže žiadať o podporu z Bilaterálneho fondu?

Oprávnení žiadatelia sú mimovládne organizácie zriadené na Slovensku za nekomerčným účelom a sú nezávislé od miestnej, regionálnej samosprávy, centrálnych orgánov štátnej správy a vlády, verejných subjektov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské organizácie a politické strany nie sú považované za mimovládne organizácie.

Žiadateľ o finančnú podporu musí mať na realizáciu aktivity minimálne jedného partnera z donorského štátu (Island Lichtenštajnsko aleboNórsko), alebo medzinárodnú organizáciu 1.

Finančná alokácia pre túto výzvu je 76 500 €.

Minimálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 1 000 €.

Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 10 000 €.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu môžu byť predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 08.01.2016.

Správca programu bude žiadosti posudzovať priebežne, pričom hodnotenie trvá spravidla 15 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Úspešné žiadosti  budú zverejnené na internetovej stránke NOS – OSF a žiadatelia budú o výsledkoch hodnotenia informovaní aj písomnou formou.

Projekty budú podporené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre Bilaterálny fond. V prípade vyčerpania prostriedkov Bilaterálneho fondu bude táto informácia okamžite zverejnená na internetovej stránke Správcu.

Maximálne trvanie aktivít projektu je do 30.04.2016. Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.

Podrobné znenie výzvy a nájdete TU. Všetky bližšie informácie nájdete v Príručke pre žiadateľa TU.

[1] https://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/prehlad_medzinarodnych_organizacii_a_zoskupeni

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 3.11.2015

Aktuality