Schválenie vládnej pomoci

Vláda dnes schválila materiál o spolupráci s mimovládnym sektorom pri riešení utečeneckej krízy. Nás najviac teší, že sa do materiálu dostali aj konkrétne úlohy pre jednotlivé ministerstvá s konkrétnymi termínmi. Prečítajte si, čo všetko sa vláda zaviazala urobiť.

Vláda ukladá:

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 

 • koordinovať vytvorenie integračného programu pre osoby s medzinárodnou ochranou, do 30. novembra 2015 ako reakciu na aktuálnu krízovú situáciu a do 31. decembra 2016 ako systémové riešenie integrácie osôb s medzinárodnou ochranou v nadväznosti na integračnú politiku SR.

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

 • ihneď vydať rozhodnutie v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej darovacej zmluvy na humanitárnu pomoc vo výške 500.000,- EUR z vlastných zdrojov tejto spoločnosti
 • do 31. decembra 2016 poskytnúť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 500.000,- EUR Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na udržateľnosť projektov, ktoré budú implementovať mimovládne organizácie na základe finančnej podpory od spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. v nadväznosti na bod. B. 3. uznesenia vlády
 • priebežne v roku 2016 zabezpečiť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, prípadne realokáciou výdavkov kapitol štátneho rozpočtu, prostriedky na realizáciu opatrení súvisiacich s humanitárnou, resp. integračnou podporou. Tieto prostriedky uvoľňovať vecne príslušným kapitolám s prihliadnutím na reálne možnosti štátneho rozpočtu a vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2016 a v ďalších rokoch
 • každoročne do 31. decembra zabezpečiť finančné prostriedky na zvýšený počet štipendií vlády SR pre sýrskych utečencov pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2021

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí

 • do 31. decembra 2015 posúdiť možnosť modifikácie teritoriálnych priorít Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR a
  zrýchleného projektového cyklu so zámerom urýchlenej realizácie rozvojových projektov zameraných na vzdelávacie aktivity a poskytovanie vládnych štipendií pre utečencov zo Sýrie.

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu

 • s účinnosťou od 1. septembra 2016 zabezpečiť priznanie štipendií vlády SR v rámci rozvojových štipendií počas štúdia na verejných vysokých školách v SR pre max. 30 sýrskych občanov s udeleným prechodným pobytom na prvý stupeň vysokoškolského štúdia a 10-mesačný kurz slovenského jazyka a odbornej prípravy
 • priebežne administratívne zabezpečovať pobyt schválených štipendistov vlády zo Sýrie počas ich štúdia v SR
 • s účinnosťou od roku 2016 zabezpečiť, prostredníctvom univerzít tretieho veku, štandardizovanú výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a výučbu slovenských reálií ako základného prostriedku na integráciu žiadateľov o azyl a pre osoby s doplnkovou ochranou

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

 • s účinnosťou od roku 2016 každoročne vytvoriť a spravovať informačný internetový portál – komplexný a aktuálny zdroj informácií o integrácií cudzincov v Slovenskej republike

 

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 21.10.2015