Úspešne sme ukončili projekt podpory vzdelávania k ľudským právam pre študentov učiteľstva

18.08.2023 ,

Nadácia otvorenej spoločnosti spolu s partnermi – Univerzitou juhovýchodného Nórska a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici realizovala od septembra 2022 do augusta 2023 projekt „Ľudskejší prístup k ľudským právam na Slovensku“, ktorého cieľom bolo zlepšiť vysokoškolskú prípravu študentov a študentiek učiteľstva v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Projekt bol podporený v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvoriť a pilotovať kurz výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre vysokoškolských študentov a študentky. Kurz pozostával z piatich stretnutí a zúčastnilo sa ho 47 študentiek Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popis kurzu a jednotlivých jeho aktivít je voľne dostupný a môžete si ho prečítať/stiahuť vo formáte PDF TU.

Vytvoreniu kurzu predchádzala študijná návšteva v Nórsku zložená z piatich zástupcov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a mimovládneho sektora na Slovensku. Na Univerzite juhovýchodného Nórska sa zúčastnili odborného seminára v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a mali možnosť diskutovať s odborníkmi z Nórska, ale aj iných krajín, o tom, ako lepšie a konkrétne pripraviť budúcich učiteľov a učiteľky na integráciu témy výchovy a vzdelávania k ľudským právam do výchovno-vzdelávacej praxe na školách, kde budú pôsobiť po ukončení štúdia. Okrem toho navštívili aj iné inštitúcie venujúce sa výchove vzdelávaniu k ľudským právam v Nórsku, z ktorých mohli načerpať ďalšie inšpirácie. 

Príprava kurzu vychádzala aj zo zdieľania skúseností nórskych partnerov projektu v podobe odborných článkov a analýzy súčasného stavu slovenských partnerov. Tieto sme zverejnili na našej internetovej stránke v slovenskej i anglickej verzii, aby inšpirovali a vzdelávali akademických pracovníkov univerzít, odborníkov v praxi, aj laickú verejnosť. Sú dostupné na prečítanie/stiahnutie po kliknutí na názov článku:

Skúsenosti nadobudnuté počas realizácie projektu sme prezentovali za účasti nórskych partnerov z Univerzity juhovýchodného Nórska a slovenských partnerov z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na okrúhlom stole s názvom: Výchova a vzdelávanie k ľudským právam v príprave budúcich učiteliek a učiteľov a v školskej praxi na Slovensku a v Nórsku. Uskutočnil sa v máji 2023 v Bratislave a zúčastnili sa ho zástupcovia univerzít, škôl, štátnej a verejnej správy, ako aj mimovládneho sektora. Všetci účastníci sa zhodli, že výchova a vzdelávanie k ľudským právam je dôležitou oblasťou pre výchovu novej generácie, je potrebné na túto úlohu pripravovať študentov učiteľstva a zároveň poskytovať podporu učiteľom, ktorí už v praxi pôsobia. Jednotlivé prezentácie si môžete prečítať/stiahnuť vo formáte PDF TU.

Naše veľké ĎAKUJEM patrí projektovým partnerom z Univerzity juhovýchodného Nórska, konkrétne Audrey Osler a Beate Goldschmidt-Gjerløw a z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, konkrétne Kataríne Vančíkovej, Barbare Basarabovej, Lýdii Simanovej a Zuzane Lynch. V neposlednom rade ĎAKUJEME za finančnú podporu v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ako aj správcovi programu Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

Článok vznikol a bol financovaný v rámci projektu s názvom „Ľudskejší prístup k vzdelávaniu k ľudským právam na Slovensku“, ktorý je podporený v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

#eeagrants

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter