Zmena partnera v projekte Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže

17.09.2018 , , ,

S cieľom zabezpečiť efektívnejšie napĺňanie výstupov projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže podporeného OP EVS sme sa rozhodli vymeniť nefinančného partnera. K výmene dochádza z dôvodu náročnosti administratívnych požiadaviek projektu, ktoré pôvodný partner neplnil v súlade s dohodnutými kritériami. Z tohto dôvodu sme hľadali iného partnera, ktorý by dokázal naplniť ciele projektu a rozhodli sme sa spolupracovať s Radou mládeže Slovenska (RmS).

RmS v projekte preberá aktivity, ktoré mala pôvodne realizovať Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM) – bude realizovať aktivity zamerané na aktiváciu regionálnej platformy pre participáciu mládeže.

AKRAM-u ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu produktívnu prácu na projekte s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter