Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia na školách – OTVORENÉ ŠKOLY

V piatich slovenských základných školách sa školský rok 2020/2021 bude opäť niesť aj v znamení nášho programu Otvorené školy.

Školy, ktoré v programe pokračujú aj napriek náročnejším kritériám a ťažkej situácii spôsobenej prebiehajúcou pandémiou COVID-19, sú:

Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

Garantom programu je PhDr. Dáša Vargová zo Štátneho pedagogického ústavu.

Záštitu nad programom prevzala verejná ochrankyňa práv, Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Prečo Otvorené školy a participácia?

Motto programu

„Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“

Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie na školách.

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa.

Čiže kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch. Prostredníctvom programu Otvorené školy chceme pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole prostredníctvom vzdelávania, ktoré:

 • deti zabaví (sú v jednotlivých aktivitách programu emocionálne zaangažované – jednotlivé workshopy sú interaktívne a ich cieľom je deti a mladých ľudí vtiahnuť do nich tak, aby boli oni sami aktívnymi spolutvorcami programu, aby bolo počuť ich hlas a aby sa ho takto zároveň aj naučili produktívne využiť vo vlastných životoch)
 • prepojí ich s reálnym životom (naučia sa prakticky používať nástroje zastupiteľskej demokracie v praxi: ako by mala fungovať žiacka školská rada a ako dosiahnuť, aby tak naozaj fungovala, ako napísať petíciu, a pod.)
 • využíva ich vlastný jazyk (akýmsi sprostredkovateľom programu sú ambasádori programu, ktorí sú rovesníkmi samotných žiakov a žiačok – žijú rovnakými témami, trápia ich podobné problémy; vďaka tomu sa dokážu maximálne priblížiť k skupine detí, ktorých participáciu na živote školy sa snažíme zvýšiť).

Počas realizácie programu úzko spolupracujeme s vedením jednotlivých škôl, s ich žiackymi školskými radami a s koordinátormi alebo koordinátorkami rád.

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Títo nielen realizujú workshopy v zapojených triedach; ich úlohou je aj aktívne pracovať so žiackymi školskými radami, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať tak predpoklady udržateľného fungovania týchto orgánov školskej demokracie.

Otvorené školy v školskom roku 2020/21

V školskom roku 2020/21 sme sa s vervou vrhli už do 4. ročníka programu Otvorené školy.

Kým na začiatku realizácie programu sme sa zameriavali na rozvoj kvalitnej spolupráce so školami a vytvárali sme model programu, ktorý napomáha nielen rozvoju kritického myslenia, ale predovšetkým záujmu a snahe detí a mladých ľudí o participáciu na živote školy a širšej školskej komunity, v uplynulom školskom roku sme už zaviedli aj kritériá, ktoré museli školy napĺňať, aby získali titul Otvorená škola.

V takejto forme realizácie programu pokračujeme aj v tomto školskom roku, no pridali sme ešte jeden aspekt, a tým je ešte väčší dôraz na kvalitné informácie poskytované tak žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom a učiteľkám zapojeným do programu. Všetci zainteresovaní tak budú priebežne počas školského roka dostávať spracované materiály na témy ako vývoj ľudských práv, práva dieťaťa, demokracia, volebné právo či rasizmus a získané vedomosti si budú môcť overiť aj v tematických kvízoch.

Kritériá pre získanie titulu „Otvorená škola 2020/21“ sú:

 • Uskutočnenie 6 workshopov v zapojených triednych kolektívoch.
 • Existencia funkčnej žiackej školskej rady (ŽŠR) na škole.
 • Uskutočnenie minimálne 3 stretnutí dobrovoľníka/čky OSF s členmi/kami ŽŠR.
 • Zrealizovanie minimálne 1 monitorovacieho stretnutia na zapojenej škole.
 • Aktívne zapojenie školy do dotazníkového prieskumu na začiatku a na konci školského roka.
 • Vypracovanie akčného plánu školy na začiatku školského roka.
 • Vyhodnotenie akčného plánu na konci školského roka.
 • Voliteľné kritérium: školenie pre celý školský kolektív v 1. polroku školského roka.

Do programu Otvorené školy sú v školskom roku 202021 zapojené tieto školy:

ZŠ s MŠ Veľké Ripňany

Spádová dedinská škola s počtom detí 250. Program školy má názov Škola pre všetky deti. Snažia sa o úspešnosť všetkých detí, aby sa v škole cítili komfortne a šťastne.

Žiacka školská rada, ktorá funguje na tejto škole, vznikla v roku 2018 aj vďaka programu Otvorené školy.

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce

V tejto škole sa snažia sa žiť v duchu myšlienky: „Čím my dnes naplníme srdcia detí, tým oni zajtra naplnia svet."

Žiacky parlament, ktorý fungoval v Zlatých Moravciach 20 rokov, sa v školskom roku 2018/19 transformoval na Žiacku školskú radu.

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Škola je zameraná na moderné projekty, ktoré formujú žiakov pre ich budúcnosť a budujú ich sociálne, ľudsko-právne či participačné zručnosti.

Žiacka školská rada funguje na Trojke, ako túto školu familiárne volajú, už viac ako 15 rokov.

Základná škola Rozmarínová ul.1, 945 01 Komárno

V tejto škole, ktorú všetci volajú Rozmarínka, opierajú vzdelávanie o zrozumiteľný a podnetný školský vzdelávací program MÚZA (Múdro – Úspešne – Zdravo – Aktívne) s orientáciou na prírodovedné predmety, šport a umenia. Škola si viacročným úsilím vytvorila tradíciu vlastných školských projektov, ktoré podporujú zážitkové, viaczmyslové a vďaka tomu trvalejšie nadobúdanie vedomostí.

Žiacka školská rada na tejto základnej škole funguje od roku 2012.

Základná škola Chminianske Jakubovany

Relatívne mladá kontajnerová škola, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie 570 deťom z miestnej rómskej osady. Snažia sa deťom poskytnúť základné vzdelanie tak, aby boli v čo najväčšej miere pripravené na bežný život.

V Chminianskych Jakubovanoch vznikla ŽŠR počas realizácie programu Otvorené školy.

Dobrovoľníci v školskom roku 2020/21

 

Nikola Orlovská

Nikola sa zapojila do programu Otvorené školy pred tromi rokmi. V školskom roku 2020/2021 spolu s Adamom vedie workshopy a stretáva so žiakmi ZŠ Rozmarínová v Komárne.

Nikola sa zapojila do programu s cieľom venovať sa svojim rovesníkom a ponúknuť im priestor na vyjadrenie ich názorov. Tradičný spôsob vedenia vyučovacích hodín sa jej nezdal pre dnešné deti najmotivujúcejší, a preto keď dostala príležitosť prispieť k zmene, neváhala. Motivuje ju, keď vidí, ako sa študenti posúvajú, ako sa im zlepšujú vzťahy v škole, angažujú sa v školskej rade a snažia sa svoju školu zlepšiť. Program priniesol pozitívnu zmenu nielen škole, kde Nikola pôsobí, ale aj jej samotnej: „Otvorené školy mi výrazne pomohli odbúrať stres z vystupovania na verejnosti, som viac schopná akceptovať rôznorodé názory a som trpezlivejšia. Pracovať s deťmi nikdy nie je jednoduché, a preto keď som už bola schopná s nimi vychádzať a navzájom sme sa začali rešpektovať, cítila som, že ja sa učím od nich tak isto, ako sa oni učia odo mňa.“

 

Adam Meľko

V programe Otvorené školy je Adam úplný nováčik a spolu s Nikolou budú v školskom roku 2020/2021 viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ Rozmarínová v Komárne.

Adam sa zapojil do programu Otvorené školy, pretože vníma, ako momentálne funguje školstvo a cíti, že práve tento projekt môže priniesť do školstva diskusiu a do tried komfortnú atmosféru. „Myslím si, že toto je niečo, čo aktuálne veľmi chýba, hoci práve diskusia a zdieľanie rôznych názorov je základom pre správne fungujúcu demokraciu.”

Adam dúfa, že mu zapojenie v programe ukáže nový pohľad na veci, než s akým sa stretáva vo svojom najbližšom okolí.

 

Kristína Mazáková

Kristína sa zapojila do programu Otvorené školy pred štyrmi rokmi – v programe teda pracuje od jeho samotného začiatku. V školskom roku 2020/2021 pokračuje vo vedení workshopov a stretávaní sa so žiakmi ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.

Kristína sa dlhodobo venuje dobrovoľníctvu a na programe Otvorených škôl ju oslovil najmä aspekt rovesníckeho vzdelávania. Taktiež si vďaka programu plní svoj malý sen a raz by chcela vo vzdelávaní mládeže pokračovať ďalej.

Workshopy so žiakmi nie sú prínosom len pre nich, ale aj pre Kristínu samotnú. Program berie ako super skúsenosť a verí, že jej dal veľa, a to nie len po profesionálnej stránke, ale aj v osobnom živote. Vďaka Otvoreným školám spoznala veľa inšpiratívnych ľudí a stále je čo nové sa od nich učiť.

„Keďže hlavnú náplň tvoria workshopy, tento program mi určite pomohol sa zlepšiť, či už v prezentovaní, ale aj v improvizácii. Naučila som sa, že plán B nestačí a potrebujete tak plány po E. Všeobecne som si zlepšila znalosti v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, migrácie a v ďalších témach, ktoré sa dotýkajú našej spoločnosti.“

 

Nina Melicherová

Nina sa zapojla do programu Otvorené školy minulý školský rok. V školskom roku 2020/2021 vedie workshopy a stretáva sa so žiakmi ZŠ Jilemnického vo Zvolene.

„Trápi(l) ma stav nášho školstva, hlavne vyučovanie humanitných predmetov, ktoré by podľa mňa mali viesť deti ku kritickému a demokratickému zmýšľaniu, no bohužiaľ to tak vo väčšine prípadov nefunguje. Takže keď som videla v Otvorených školách vyučovanie spoločensky dôležitých tém hravým spôsobom, nedalo sa mi neprihlásiť sa."

Po roku v programe však samotná Nina uznala, že proces vzdelávania je neskutočne komplexný a učitelia aj žiaci to majú ťažké – aj keď zároveň krásne.

“Vďaka programu Otvorené školy som dostala možnosť pozerať sa na školský svet nielen spoza lavice, ale aj spred tabule. Vyskúšala som si, aké je to učiť deti diskusiou, aktivitami a prácou v skupinkách namiesto výkladu. Zistila som, aké nepredvídateľné situácie môžu nastať a ako sa dá na ne reagovať. Mohla som sa so žiakmi rozprávať o témach, ktoré sa zvyčajne na školách nepreberajú a pozrieť sa tak na problémy z úplne nového pohľadu. Pozorovala som a žasla nad tým, akí sú študenti kreatívni a rôzni a pritom nostalgicky spomínala na časy na základnej škole.”

V ďalšom školskom roku Nina dúfa, že ukáže žiakom novú cestu zmýšľania, ktorou sa môžu, ale nemusia vydať a verí, že aj žiaci ukážu novú cestu, ktorou sa môže, ale nemusí vydať aj ona.

 

Simona Sládkovičová

Simona sa zapojila do programu Otvorené školy pred tromi rokmi. V školskom roku 2020/2021 pokračuje vo vedení workshopov a stretávaní sa so žiakmi ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach.

Simonina motivácia sa zapojiť do programu vychádzal najmä z jej vlastnej skúsenosti na základnej škole, kde mala pocit, že ako žiačka nemá žiadne slovo. „Pritom sa stačí pozrieť na funkcie školy a veľmi rýchlo prídeme na to, že všetko v nej je určené najmä pre žiakov. No málokedy sa stane, že sa žiaci priamo podieľajú na zmenách, že ich učitelia a vedenie k niečomu pustia. A tak som sa rozhodla s tým niečo robiť. O tomto projekte som sa dozvedela vďaka kamoške, prešla som pohovorom a som tu.“

Stále u nej pretrváva prvotná motivácia a ďalej ju posúva fakt, že vidí vo svojej práci zmysel. „Žiaci zisťujú, že sa to dá i inak. Nemusia sa všetko len učiť naspamäť,  na mnoho vecí vedia prísť aj sami/y, stačí im na to len vytvoriť prostredie.“ Rovnaký zmysel to má potom pre učiteľov a školy samotné a Simona je rada, že sa nebáli a prihlásili sa do programu. Verí totiž, že práve tieto školy sa rozhodli vytvoriť podmienky na dialóg na svojich školách a priniesť tým do nich viac demokracie. Síce je to práca navyše a mnohí by povedali, že z toho nič nemajú, Simona vidí, že sú to práve títo ľudia, vďaka ktorým sa môže naše školstvo posúvať ďalej a zlepšovať svoju úroveň.

Čo o programe Otvorené školy hovoria naši dobrovoľníci?

Program sme pripravovali a konzultujeme s:

Petrom Dráľom – riaditeľom Nového školstva
Helenou Tužinskou – etnologičkou

Dôležité čítanie, ktoré sme pripravili na tému Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku: 

Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku: http://osf.sk/pribehy/pozicny-dokument-participacia-deti-a-mladych-ludi-na-slovensku/

Hlas detí  vo verejných politikách na Slovensku: http://osf.sk/pribehy/hlas-deti/

Čo je potrebné urobiť,aby bola participácia zmysluplná a efektívna: http://osf.sk/nezaradene/proces-zapajania-mladych-ludi-do-rozhodovania/

Participácia na škole: http://osf.sk/wp/content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní : http://osf.sk/wp-content/uploads/2017/07/LP-vo-vychove-a-vzdelavani_elektronicka.pdf 

Publikácie a výskumy, ktoré využívame pri našej práci s mladými ľuďmi

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní

Škola ako aktér zmeny

Vzdelanie je najväčším problémom mladých ľudí…

Deti o svojich právach…

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

Program OTVORENÉ ŠKOLY

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky