Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia na školách – OTVORENÉ ŠKOLY

Aj v školskom roku 2019/2020 pokračujeme v realizácii nášho programu Otvorené školy.

Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

Garantom programu je PhDr. Dáša Vargová zo Štátneho pedagogického ústavu.

Záštitu nad programom prevzala verejná ochrankyňa práv, Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Prečo Otvorené školy a participácia?

Motto programu

„Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“

Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie na školách.

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa.

Čiže kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch. Prostredníctvom programu Otvorené školy chceme pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole prostredníctvom vzdelávania, ktoré:

 • deti zabaví (sú v jednotlivých aktivitách programu emocionálne zaangažované – jednotlivé workshopy sú interaktívne a ich cieľom je deti a mladých ľudí vtiahnuť do nich tak, aby boli oni sami aktívnymi spolutvorcami programu, aby bolo počuť ich hlas a aby sa ho takto zároveň aj naučili produktívne využiť vo vlastných životoch)
 • prepojí ich s reálnym životom (naučia sa prakticky používať nástroje zastupiteľskej demokracie v praxi: ako by mala fungovať žiacka školská rada a ako dosiahnuť, aby tak naozaj fungovala, ako napísať petíciu, a pod.)
 • využíva ich vlastný jazyk (akýmsi sprostredkovateľom programu sú ambasádori programu, ktorí sú rovesníkmi samotných žiakov a žiačok – žijú rovnakými témami, trápia ich podobné problémy; vďaka tomu sa dokážu maximálne priblížiť k skupine detí, ktorých participáciu na živote školy sa snažíme zvýšiť).

Počas realizácie programu úzko spolupracujeme s vedením jednotlivých škôl, s ich žiackymi školskými radami a s koordinátormi alebo koordinátorkami rád.

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Títo nielen realizujú workshopy v zapojených triedach; ich úlohou je aj aktívne pracovať so žiackymi školskými radami, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať tak predpoklady udržateľného fungovania týchto orgánov školskej demokracie.

Otvorené školy v školskom roku 2019/20

Po úspešných 2 školských rokoch, kedy sa nám podarilo rozvinúť so školami kvalitnú spoluprácu a vytvoriť model programu, ktorý napomáha nielen rozvoju kritického myslenia, ale predovšetkým záujmu a snahe detí a mladých ľudí o participáciu na živote školy a širšej školskej komunity, sme sa rozhodli v školskom roku 2019/20 vytvoriť koncept práce, kedy budú školy musieť pre získanie titulu Otvorená škola splniť niekoľko kritérií.

Kritériá pre získanie titulu „Otvorená škola 2019/20“ sú:

 • Uskutočnenie 6 workshopov v zapojených triednych kolektívoch.
 • Existencia funkčnej žiackej školskej rady (ŽŠR) na škole.
 • Uskutočnenie minimálne 3 stretnutí dobrovoľníka/čky OSF s členmi/kami ŽŠR.
 • Zrealizovanie minimálne 1 monitorovacieho stretnutia na zapojenej škole.
 • Aktívne zapojenie školy do dotazníkového prieskumu na začiatku a na konci školského roka.
 • Vypracovanie akčného plánu školy na začiatku školského roka.
 • Vyhodnotenie akčného plánu na konci školského roka.
 • Voliteľné kritérium: školenie pre celý školský kolektív v 1. polroku školského roka.

Do programu Otvorené školy sú v školskom roku 2019/20 zapojené tieto školy:

ZŠ s MŠ Veľké Ripňany

Žiacka školská rada, ktorá funguje na tejto škole, vznikla v roku 2018 aj vďaka programu Otvorené školy. Pozostáva z 11 členov, pričom každá trieda má v ŽŠR aspoň jedného zástupcu. Na triednických hodinách si deti najprv volia zástupcu a náhradníka, následne na prvom stretnutí ŽŠR sa z náhradníkov volia ďalší členovia, ktorí doplnia radu do počtu 11. ŽŠR sa stretáva minimálne raz do mesiaca, pričom dátumy a frekvencia stretnutí záležia od pripravovaných akcií v jednotlivých mesiacoch.

V rámci akčného plánu si škola stanovila 5 cieľov (napr. zorganizovanie akcií Kakavkovo-perníčkový deň, Večer so strašidlami a Zber papiera). Nebudú sa však venovať len podujatiam; zapracujú aj na jedálnom lístku, ktorý by si mohli žiaci sami vytvoriť a diskutovať sa bude aj o žiackej imunite na skúšanie, ktorú by mohli využiť raz za polrok.

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce

Žiacky parlament, ktorý fungoval v Zlatých Moravciach 20 rokov, sa minulý rok transformoval na Žiacku školskú radu. Každá trieda si do nej volí svojich zástupcov, z ktorých sa na zasadnutí zvolí predseda a podpredseda. Spolu tvorí ŽŠR 20 členov, ktorých koordinujú 2 pani učiteľky. ŽŠR sa stretáva raz do mesiaca zvyčajne cez veľkú prestávku, ak sa však na škole chystá nejaká väčšia akcia,  stretávajú sa aj po vyučovaní.

Akčný plán ZŠ pozostáva z viacerých akcií ako Šarkaniáda, Zelené popoludnie, Rozprávkový deň detí a iné, no celkový počet podujatí sa vzhľadom na výsledky z dotazníkov (*dotazníkový prieskum realizovala OSF na začiatku školského roka) rozhodli zredukovať. Počas tohto školského roku chcú obnoviť Schránku dôvery a vytvoriť otvorené stretnutia ŽŠR aj s ostatnými žiakmi, kde budú mať možnosť prediskutovať problémy, názory a návrhy žiakov.

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Žiacku školskú radu na tvoria na tejto škole 30 zástupcovia. Na druhom stupni si každá trieda volí svojich 2 poslancov, na 1. stupni sa zapájajú štvrtáci, ktorí plnia skôr funkciu pozorovateľa, ale sú plne vítaní zapojiť sa do aktivít. Stretnutia bývajú spravidla každé 2 týždne v piatok na nultej hodine.

Celkovým cieľom akčného plánu tejto školy je motivovať žiakov k väčšej aktivite a samostatnosti, a taktiež udržať priateľské prostredie medzi učiteľmi a žiakmi. Aby ho dosiahli, rozhodli sa pre aktivity ako Deň duševného zdravia, Mikulášska pošta, projekt Zelená škola a Dažďová záhrada, podporu aktivít rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť a aktivít zameraných na pedagogicko-psychologickú prevenciu.

Základná škola, P.Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Žiacka školská rada funguje na Trojke, ako túto školu familiárne volajú, už viac ako 15 rokov a pozostáva zo 14 členov. Každoročne si deti na druhom stupni v rámci tried volia jedného zástupcu a na zasadnutiach sa potom všetci spoločne stretávajú aspoň raz mesačne počas veľkej prestávky.

Ich akčný plán je výnimočný, nasledujúci myšlienky programu Otvorených škôl – týka sa rovesníckeho vzdelávania, ktoré bude budovať most medzi členmi ŽŠR a deťmi zo Školského klubu detí. Tieto stretnutia zamerané na výchovu a vzdelávanie v oblasti detských práv budú realizovať v popoludňajších hodinách a budú prepojené s aktivitami vedúcimi k premýšľaniu o budúcnosti.

Základná škola Rozmarínová ul.1, 945 01 Komárno

Žiacka školská rada na tejto základnej škole funguje od roku 2012 a pozostáva z 22 členov. Na začiatku roka volia deti zo 4. – 9. ročníka  predsedov a podpredsedov jednotlivých tried a tí následne reprezentujú svoju triedu na zasadnutiach, ktoré sa konajú každý prvý utorok v mesiaci.

Akčný plán Rozmarínky má dva ciele. Ako prvý si zvolili zvýšiť povedomie o ŽŠR prostredníctvom nástenky, Dňa otvorených dverí do ŽŠR, stretnutia s Radou rodičov, naštartovania mailového „zosieťovania“ so žiakmi aj učiteľmi a taktiež cez prejav predsedu ŽŠR na začiatku a konci školského roka. Ich druhým cieľom je zmena organizácie prestávok. Žiaci by chceli ľubovoľne tráviť malé alebo veľké prestávky v triedach alebo na chodbe, aby sa mohli lepšie spoznať aj so spolužiakmi z iných tried.

Základná škola Chminianske Jakubovany

V Chminianskych Jakubovanoch vznikla ŽŠR počas realizácie programu Otvorené školy. Od roku 2017 sa minimálne raz mesačne stretávajú 2 zástupcovia žiakov za každý ročník druhého stupňa. S počtom aktivít, ktoré pripravujú, stúpa aj počet stretnutí.

Základom akčného plánu Chminianskych Jakubovian je zmena disciplíny na škole a vzájomná pomoc. Pracovať na svojej disciplíne chcú vďaka vytvoreniu jasných pravidiel, ktoré budú platiť v každej triede, členovia ŽŠR budú pomáhať s dozormi cez prestávky a všímať si viac správanie v triedach. Ich vzájomná pomoc bude pozostávať z dotazníka na zmapovanie problematických predmetov a učív, s ktorými majú žiaci problém a tieto výsledky budú potom posunuté vyučujúcim.

ZŠ s MŠ Dubová 1,  Bratislava

Žiacka školská rada bola na tejto škole založená koncom školského roka 2017/18, rozbiehať sa začala v školskom roku 2018/19 za aktívnej supervízie koordinátora a tento rok už žiaci v rade fungujú proaktívnejšie. Spolu ich je 18, z každej triedy na druhom stupni boli zvolení 2 zástupcovia. Po minulé roky boli stretnutia organizované podľa potreby, ale tento rok sa plánujú stretávať pravidelne raz za mesiac, vždy v piatok po vyučovaní.

V rámci akčného plánu budú organizovať podujatia ako Celoškolská súťaž vo vyrezávaní tekvíc, Zábavný večer, Valentínska pošta, Deň učiteľov a iné. Chcú taktiež zapracovať na zlepšení životného prostredia výsadbou stromčekov a kríkov v areály školy, separáciou odpadu a ďalšími zaujímavými aktivitami ku Dňu Zeme.

Čo o programe Otvorené školy hovoria naši dobrovoľníci?

Nikola Orlovská

Nikola sa zapojila do programu Otvorené školy pred dvoma rokmi s cieľom venovať sa svojim rovesníkom a ponúknuť im priestor na vyjadrenie svojich názorov. Tradičný spôsob vedenia vyučovacích hodín sa jej nezdal pre dnešné deti najmotivujúcejší, a preto keď dostala príležitosť prispieť k zmene, neváhala. Motivuje ju, keď vidí, ako sa študenti posúvajú, ako sa im zlepšujú vzťahy v škole, angažujú sa v školskej rade a snažia sa svoju školu zlepšiť. Program priniesol pozitívnu zmenu nielen škole, kde Nikola pôsobí, ale aj jej samotnej: „Otvorené školy mi výrazne pomohli odbúrať stres z vystupovania na verejnosti, som viac schopná akceptovať rôznorodé názory a som trpezlivejšia. Pracovať s deťmi nikdy nie je jednoduché, a preto keď som už bola schopná s nimi vychádzať a navzájom sme sa začali rešpektovať, cítila som, že ja sa učím od nich tak isto, ako sa oni učia odo mňa.“ V školskom roku 2019/2020 sa stretáva so žiakmi z dvoch škôl, ZŠ s MŠ Dubovej v Bratislave a ZŠ Pribinovej v Zlatých Moravciach.

Viky Nguyenová

Viky je medzi našimi dobrovoľníkmi nová. Začína tento školský rok, a to na ZŠ Rozmarínovej v Komárne. S deťmi pracovala najmä pri tancovaní a teraz svoje skúsenosti z tejto oblasti preniesla do školských lavíc. V rámci programu chce priniesť iným žiakom pochopenie a otvoriť im pohľad do nových tém. Verí, že stretávanie sa s novými názormi, skupinami žiakov nemôže byť pre ňu nič iné ako prínosné.

Kristína Mazáková

Kristína v programe Otvorené školy začala pred 3 rokmi, a teda je s nami od samotného začiatku. Workshopy vedie na ZŠ s MŠ Veľké Ripňany. Lákalo ju dobrovoľníctvo, ktorému sa už predtým venovala a rovesnícke vzdelávanie ju oslovilo najviac. Taktiež si vďaka programu plní svoj malý sen a raz by chcela vo vzdelávaní mládeže pokračovať. Workshopy so žiakmi nie sú prínosom len pre nich, ale aj pre ňu samotnú. Program berie ako super skúsenosť a verí, že jej dal veľa, a to nie len po profesionálnej stránke, ale aj v osobnom živote. Vďaka Otvoreným školám spoznala veľa inšpiratívnych ľudí a stále je čo nové sa od nich učiť. „Keďže hlavnú náplň tvoria workshopy, tak určite mi tento program pomohol sa zlepšiť, či už v prezentovaní, ale aj hlavne v improvizácii. Naučila som sa, že plán B nestačí a potrebujete tak plány po E. Všeobecne som si zlepšila znalosti v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, migrácie a v ďalších témach, ktoré sa dotýkajú našej spoločnosti.“

Ján Mutkovič

Pred dvoma rokmi sa k nám pridal aj Ján, ktorý vedie workshopy na ZŠ s MŠ Dubovej v Bratislave. Keďže verí v dôležitosť participácie detí za účelom zlepšovania demokratickej výchovy na školách, podpora tejto myšlienky bola asi ten najvýznamnejší dôvod, prečo sa do programu zapojil. Chcel si však tiež vyskúšať, aké je to pracovať s deťmi ako s publikom. „Vidím, že deti veľmi oceňujú náš prístup, majú veľa energie a radi sa zapájajú. Taktiež si myslím, že získané informácie a poskytnutý priestor na sebavyjadrenie im pomáha v rozmýšľaní a aj v správaní sa k sebe navzájom.“  Táto skúsenosť ho naučila, že deti majú naozaj veľký potenciál a vedia skvele rozmýšľať, ak im na to poskytneme ten správny priestor, a ak k nim budeme pristupovať s rešpektom. Aj napriek tomu, že takýto prístup vo vzdelávaní a výchove je v ich veku možno náročnejší, verí, že stojí za to sa o to snažiť.

Miriama Sokoláková

Na ZŠ Námestie slobody v Žiline pôsobí Mirka. V programe začala pred troma rokmi, pretože chcela diskutovať so žiakmi a vyvážiť tak málo participatívne školské prostredie, ktoré nedáva dôraz na témy rezonujúce v spoločnosti. Vďaka programu Otvorené školy spoznala super deti a kolektív dobrovoľníkov. Okrem toho získala možnosť realizovať sa v oblasti školstva, čo  podľa nej nie je často samozrejmosťou, a zároveň slobodu vo výbere tém, o ktorých môže diskutovať v triede s deťmi.

Lucia Mikulínová

Lucia stála pri projekte od samotného začiatku a stretáva sa so žiakmi zo ZŠ P. Jilemnického vo Zvolene. Predtým pôsobila ako Junior ambasádorka v programe Škola priateľská k deťom v UNICEF Slovensko. Veľmi ju to bavilo, ale pôvodný program ďalej nepokračoval v takej podobe, aby zostali naďalej zapojení, takže keď prišla ponuka zapojiť sa do Otvorených škôl, neváhala. V programe ju najviac baví práca s deťmi, zmena, ktorú môže pozorovať a ľudia, čo v Otvorených školách pôsobia. „Tento program mi dal veľmi veľa, takže to zhrniem najviac klišé spôsobom. Dal mi do života úžasných ľudí a kvantum skúseností, o akých som predtým ani nesnívala – písať na úplne neočakávaných miestach, utíšiť bandu rozjašených deciek, či komunikovať s učiteľmi. V istom smere ovplyvnil aj moje ďalšie rozhodovanie o štúdiu.“

Dávid Pieš

Pred dvoma rokmi sa do programu Otvorené školy pridal aj Dávid. Viedla ho k tomu najmä radosť z práce v neziskových organizáciách a snaha o zlepšenie schopnosti priblížiť sa deťom. „Myslím si, že sme v hodnotovej kríze ako spoločnosť, a preto je podľa mňa dôležité sa o hodnotách otvorene rozprávať. To, že zopár workshopov za rok naozaj prináša citeľné výsledky a vidno, že to má zmysel, je motivácia, prečo pokračovať.“ Vďaka programu sa naučil byť trpezlivý, čo sa týka progresu, nezľaknúť sa, keď práca najprv pôsobí ako nezmyselná, bez účinku, bez vplyvu na zmenu – lebo nejakú zmenu vždy nakoniec prinesie.

Nina Melicherová

V programe Otvorené školy  je Nina úplný nováčik, začala tento rok na ZŠ s MŠ Veľké Ripňany. „Trápi(l) ma stav nášho školstva, hlavne vyučovanie humanitných predmetov, ktoré by podľa mňa mali viesť deti ku kritickému a demokratickému zmýšľaniu, no bohužiaľ to tak vo väčšine prípadov nefunguje. Takže keď som videla v Otvorených školách vyučovanie spoločensky dôležitých tém hravým spôsobom, nedalo sa mi neprihlásiť.“ Dúfa, že ukáže žiakom novú cestu zmýšľania, ktorou sa môžu, ale nemusia vydať a verí, že aj žiaci ukážu novú cestu, ktorou sa môže, ale nemusí vydať aj ona.

Simona Sládkovičová

Simona je súčasťou nášho tímu dobrovoľníkov už dva roky a vedie workshopy pre deti zo ZŠ Pribinovej v Zlatých Moravciach. Najmä na jej vlastnej základnej škole pomerne dosť vnímala, že ako žiačka nemala žiadne slovo. „Pritom sa stačí pozrieť na funkcie školy a veľmi rýchlo dospejeme k tomu, že všetko v nej je najmä pre žiakov. No málokedy sa stane, že ich učitelia k niečomu pustia, väčšinou ani nechyrovali o termíne participácie mládeže, a tak som sa rozhodla s tým niečo robiť. O tomto projekte som sa dozvedela vďaka kamoške, prešla som pohovorom a som tu.“ Stále u nej pretrváva prvotná motivácia a ďalej ju posúva fakt, že vidí v práci zmysel. Žiaci zisťujú, že sa to dá i inak. Nemusia sa všetko bifliť a k mnohým veciam vedia dospieť sami, stačí im na to vytvoriť prostredie. Rovnaký zmysel to má potom pre učiteľov i školy, je rada, že sa nebáli a prihlásili sa do programu. Rozhodli sa priniesť viac demokracie na svoje školy, otvárajú dialóg. Nesmierne si to cení a váži, pretože je to robota navyše a v podstate by mnohí povedali, že nič z toho nemajú. No treba podotknúť, že to sú práve tí ľudia, vďaka ktorým sa môže naše školstvo posúvať ďalej a zvýšiť jeho úroveň.

Program sme pripravovali a konzultujeme s:

Petrom Dráľom – riaditeľom Nového školstva
Helenou Tužinskou – etnologičkou
Jankou Feherpataky Kuzmovou – riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo

Dôležité čítanie, ktoré sme pripravili na tému Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku: 

Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku: http://osf.sk/pribehy/pozicny-dokument-participacia-deti-a-mladych-ludi-na-slovensku/

Hlas detí  vo verejných politikách na Slovensku: http://osf.sk/pribehy/hlas-deti/

Čo je potrebné urobiť,aby bola participácia zmysluplná a efektívna: http://osf.sk/nezaradene/proces-zapajania-mladych-ludi-do-rozhodovania/

Participácia na škole: http://osf.sk/wp/content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní : http://osf.sk/wp-content/uploads/2017/07/LP-vo-vychove-a-vzdelavani_elektronicka.pdf 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky počas workshopov využívajú napríklad tieto metodiky:

IPAO – Metodická príručka
Stories that move


noveskolstvoipao


storiesthatmove

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky