Často kladené otázky – Matchingové granty pre crowdfundingové kampane 2024

26.03.2024

Prehľad otázok
Aktualizované 17.4.2024

 1. Čo je crowdfunding?
 2. Čo je matchingový grant?
 3. Aké organizácie sa môžu uchádzať o grant v rámci tejto výzvy?
 4. Na čo môžeme zbierať peniaze v crowdfundingovej kampani, aby ste nám ich znásobili matchingovým grantom? Aké sú oprávnené aktivity grantu?
 5. Na čo nemôžem zbierať peniaze v crowfundingovej kampani pre tento matchingový grant? Aké sú neoprávnené aktivity?
 6. Môžme sa uchádzať o matchingový grant s už prebiehajúcou kampaňou?
 7. Už sme, resp. sme boli grantistami programu Stronger Roots – môžeme sa zapojiť aj do tejto grantovej výzvy?
 8. Vyžaduje sa v projekte spolufinancovanie?
 9. Čo ak sa nám nepodarí v crowdfundingovej kampani vyzbierať stanovenú sumu?
 10. Ak sme v kampani úspešní a rýchlo vyzbierame cieľovú sumu, môžeme ju v priebehu kampane zvýšiť?
 11. Ako si vysvetliť podmienku, že náš rozpočet v rokoch 2022 a 2023 nebol väčší ako 250 000 EUR?
 12. Čo znamená, že grant bude udelený ako paušálna suma, tzv. lump sum?
 13. Na čo môžem minúť matchingový grant? Čo sú oprávnené výdavky?
 14. Na čo nemôžem minúť matchingový grant? Čo sú neoprávnené výdavky?
 15. Ako bude prebiehať výberový proces pre udelenie grantu?
 16. Kedy budú známe výsledky grantového kola?
 17. Ak máme v našej organizácii viac nápadov pre crowdfunding, môžeme podať viacero grantových žiadostí v tejto jednej výzve?
 18. Čo znamená, že ako organizácia musíme dodržiavať a podporovať, chrániť alebo zvyšovať povedomie o právach a hodnotách EÚ?
 19. Na Slovensku je viacero výziev na podporu projektov zo schémy CERV – môžeme súčasne prijať viacero týchto grantov?
 20. Môže byť súčasťou projektu aj dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok?
 21. Naša kampaň má byť zameraná na vydanie knihy, môžeme ju potom predávať?
 22. Môžme využiť matchingový grant na odmeny v crowdfundingovej kampani?
 23. Čo znamená, že projekt by mal rešpektovať hodnoty rodovej rovnosti a nediskriminácie?
 24. Nenašiel som odpovede na svoje otázky – kam sa môžem obrátiť?

ODPOVEDE

1. Čo je crowdfunding?
Crowdfunding je spôsob získavania finančných prostriedkov na projekt alebo aktivitu organizácie od veľkého počtu ľudí predovšetkým online prostredníctvom sociálnych médií a platforiem pre crowdfunding. Táto metóda si vyžaduje aktívne oslovenie veľkého množstva jednotlivcov, prezentovanie dobrého príbehu, prečo sú finančné prostriedky potrebné, a ich presvedčenie, aby prispeli.

2. Čo je matchingový grant?
Ide o formu grantu, ktorý znásobí vami vyzbieranú sumu od darcov vo vašej vlastnej crowdfundingovej kampani. Napríklad, ak sa vám podarilo vyzbierať 2 000 EUR, matchingový grant túto sumu znásobí o ďalších 2 000 EUR a spolu teda máte 4 000 EUR na financovanie toho, pre čo ste zbierali peniaze.

3. Aké organizácie sa môžu uchádzať o grant v rámci tejto výzvy?
Právnické osoby registrované v Slovenskej republike, ktoré nie sú založené s účelom tvorenia zisku, definované v slovenskej právnej úprave ako:

 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby,
 • nadácia,
 • Slovenský Červený kríž.

4. Na čo môžeme zbierať peniaze v crowdfundingovej kampani, aby ste nám ich znásobili matchingovým grantom? Aké sú oprávnené aktivity grantu?
Hlavný cieľ crowdfundingovej kampane a suma získaných finančných prostriedkov by mala byť použitá na tieto činnosti:

 • Konkrétne aktivity súvisiace s poslaním organizácie, jej cieľovou skupinou a programovou ponukou – jednorazové v roku (napr. stretnutie, konferencia, školenie, letný tábor, komunitné podujatie) alebo pravidelné aktivity počas roka (napr. program pre mládežnícke skupiny, klub seniorov, advokačná skupina a pod.).
 • Budovanie kapacít v rámci organizácie (školenia, semináre, workshopy, konferencie – najmä pre členov organizácie a/alebo dobrovoľníkov).
 • Rozšírenie programov alebo služieb organizácie alebo začatie nových.
 • Vyprodukovanie a vydanie knihy, hry, podcastu alebo iných (vzdelávacích) publikácií a materiálov.
 • Nákup drobného nábytku a vybavenia súvisiaceho s činnosťou organizácie (napr. nábytok do komunitného centra, deky, zdravotnícke vybavenie, pomôcky na rozvoj detí atď.).

5. Na čo nemôžem zbierať peniaze v crowfundingovej kampani pre tento matchingový grant? Aké sú neoprávnené aktivity?

 • Aktivity projektu musia byť v súlade s právami a hodnotami EÚ a organizácie nemôžu v rámci projektu realizovať primárne náboženské aktivity.
 • Projekt by sa nemal zameriavať na získavanie finančných prostriedkov pre podporu jednotlivcov.

6. Môžme sa uchádzať o matchingový grant s už prebiehajúcou kampaňou?
Nie, musí ísť o novú kampaň, ktorá bude implementovaná v rámci časových rámcom grantovej výzvy, t.j. v období október 2024 – marec 2025.

7. Už sme, resp. sme boli grantistami programu Stronger Roots – môžeme sa zapojiť aj do tejto grantovej výzvy?
Organizácie, ktoré sú aktuálnymi grantistami (2023 – 2025) v programe Stronger Roots v obidvoch pilieroch – budovnaie komunity priaznivcov a transverzálna spolupráca platforiem ako aj organizácie, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch (2019 – 2022) získali matchingový grant, NEMÔŽU byť žiadateľmi v tejto grantovej výzve.

8. Vyžaduje sa v projekte spolufinancovanie?
Pre udelenie tohto grantu sa nevyžaduje spolufinancovanie, avšak iba maximálne 15% z matchingového grantu môžete využiť na financovanie crowdfundingovej kampane a ďalších 7% na nepriame výdavky. Zvyšnú časť t.j. 78%, príp. celú časť matchingového grantu musíte využiť na financovanie toho, na čo ste peniaze zbierali. Prevažnú časť crowdfundingovej kampane teda musíte financovať z vlastných či iných zdrojov, nie z nami udeleného matchingového grantu.

9. Čo ak sa nám nepodarí v crowdfundingovej kampani vyzbierať stanovenú sumu?
Aby ste získali matchingový grant, musíte získať aspoň 80% cieľovej sumy. Pričom grant vám bude udelený len do výšky vyzbieranej sumy, nie cieľovej sumy. Napríklad, vaša cieľová suma bola 2 000 EUR. Podarilo sa vám vyzbierať 1 800 EUR. Keďže 80% z 2 000 EUR je 1 600 EUR a vy ste vyzbierali viac, hoci nie plnú sumu, vaša kampaň bola v zmysle podmienok grantu úspešná a od nás dostanete matchingový grant vo výške vyzbieranej sumy, teda tiež 1 800 EUR. Je však dôležité dať si pozor aj na podmienky crowdfundingovej platformy, ktorú použijete – niektoré považujú kampaň za úspešnú iba vtedy, keď vyzbierate 100% cieľovej sumy. Ak sa vám to nepodarí, všetky vzybierané peniaze vrátia darcom.

10. Ak sme v kampani úspešní a rýchlo vyzbierame cieľovú sumu, môžeme ju v priebehu kampane zvýšiť?
Niektoré kampane vedia byť veľmi úspešné a tak sa výška cieľovej sumy v jej priebehu navyšuje. Takéto navýšenie je v súlade s podmienkami udeleného grantu a môžete tak urobiť. Avšak náš matchingový grant bude iba vo výške, ktorú ste si určili na začiatku a táto suma bola uvedená v zmluve o grante. Napríklad, plánovali ste vyzbierať 3 000 EUR za 4 týždne, na čo ste aj dostali prísľub matchingového grantu, ale už za prvé 2 týždne ste vyzbierali túto sumu. Preto ste na zostávajúce týždne zvýšili cieľovú sumu na 5 000 EUR. Od nás však dostanete “iba” pôvodných 3 000 EUR.

11. Ako si vysvetliť podmienku, že náš rozpočet v rokoch 2022 a 2023 nebol väčší ako 250 000 EUR?
Našim hlavným cieľom je podporiť menšie a menej skúsené organizácie. Preto sme stanovili strop pre zapojenie sa do grantovej výzvy v podobe výšky ročného rozpočtu za posledné dva roky. V tomto prípade sa treba pozerať na zúčtované výdavky za roky 2022 a 2023. Napríklad, môže sa stať, že organizácia mala v roku 2023 príjem 600 000 EUR, ale išlo o grant, ktorý je na roky 2023, 2024 a 2025. V tom prípade, ak organizácia v roku 2023 využila z daného grantu 200 000 EUR + jej ďalšie náklady v roku 2023 boli 33 000 EUR, čo spolu dáva 233 000 EUR, spĺňa podmienku oprávneného žiadateľa. Tento “výkyv” na strane príjmov však treba vysvetliť v žiadosti o grant.

12. Čo znamená, že grant bude udelený ako paušálna suma, tzv. lump sum?
Výhodou je zjednodušené vykazovanie použitia finančných prostriedkov preukázaním toho, že boli využité skutočne na to, na čo boli určené (správa, fotografie, produkt a pod.). Avšak samotné účtovné doklady sa v zásade nepredkladajú. To však neznamená, že organizácia nemusí mať všetko riadne zaúčtované – podmienky grantu a slovenskej účtovnej legislatívy musia byť dodržané. To sa preukazuje pri prípadnej hĺbkovej kontrole zo strany poskytovateľa grantu, audítora či hlavného donora – Európskej komisie a jej príslušných orgánov.

13. Na čo môžem minúť matchingový grant? Čo sú oprávnené výdavky?

 • výdavky, ktoré vznikli počas obdobia realizácie projektu, ktoré je uvedené v zmluve o grante,
 • výdavky priamo súvisiace s účelom a aktivitami projektu v súlade s obsahom zmluvy o grante,
 • personálne výdavky – výdavky na zamestnancov (alebo ekvivalentnú časť pracovnej pozície), vrátane všetkých odvodov v súlade s národnou legislatívou, výdavky na fyzické osoby, ktoré pracujú na základe inej zmluvy ako je pracovná zmluva alebo iná obdobná zmluva,
 • cestovné, ubytovanie a stravné na Slovensku (napr. pre zamestnancov, dobrovoľníkov, účastníkov aktivít a podujatí),
 • výdavky na tovary (drobný hmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok sa uplatní do výšky ročných odpisov), diela a služby (napr. kancelárske potreby; komunikácia, tlač a publikácie, výdavky spojené s participáciou a/alebo organizáciou školení alebo iných podujatí, softvéry a licencie, služby spojené s komunikačnými/fundraisingovými kampaňami, drobný nábytok a vybavenie súvisiace s činnosťou organizácie – napr. nábytok do komunitného centra, deky, zdravotnícke vybavenie, pomôcky na rozvoj detí atď.);
 • nepriame výdavky budú preplatené maximálne do výšky 7 % oprávnených priamych nákladov, musia byť identifikovateľné a overiteľné, najmä riadne uvedené v účtovníctve príjemcu v súlade s pravidlami účtovania v krajine, v ktorej bol príjemca založený, a v súlade s bežnou praxou účtovania príjemcu,
 • výdavky musia byť v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi z oblasti pracovného práva, daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia,
 • výdavky musia byť primerané, odôvodnené a v súlade s princípmi riadneho finančného hospodárenia, predovšetkým hospodárnosťou a efektívnosťou.

14. Na čo nemôžem minúť matchingový grant? Čo sú neoprávnené výdavky?

 • výdavky vynaložené pred alebo po období implementácie projektu, ktoré je špecifikované v zmluve o grante,
 • výdavky bez priameho vzťahu k projektu a hlavnému cieľu crowdfundingovej kampane,
 • výdavky spojené s kapitálovými výnosmi a dividendami vyplatenými príjemcom,
 • dlhy a poplatky za dlhovú službu, rezervy vyhradené na budúce straty, dlhy a dlhové úroky, kurzové straty, bankové poplatky, pokuty a penále,
 • odpočítateľná alebo vratná DPH,
 • vecné príspevky tretích strán,
 • kúpa pozemkov, nehnuteľností, výstavba nových budov, kúpa dopravných prostriedkov,
 • položky už financované z iných zdrojov,
 • nadmerné alebo neuvážené výdavky.

15. Ako bude prebiehať výberový proces pre udelenie grantu?

 1. Kontrola administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti: Všetky podané žiadosti budú posudzované na základe tých administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti, ktoré sú uvedené vo výzve. Ak návrh nespĺňa niektoré z kritérií oprávnenosti, bude z ďalšieho posudzovania vyradený.
 2. Hodnotenie návrhu projektu: Každý návrh projektu, ktorý je v súlade s administratívnymi kritériami a kritériami oprávnenosti, bude hodnotený a bodovaný dvoma nestrannými a nezávislými hodnotiteľmi. Projekty sú náhodne priraďované hodnotiteľom. Výsledné hodnotenie bude aritmetickým priemerom skóre, ktoré bolo udelené projektu hodnotiteľmi. Ak je rozdiel medzi ich hodnoteniami 30 %, bude projekt hodnotiť ešte jeden hodnotiteľ. V prípade tretieho posudku sa budú brať do úvahy tie bodové hodnotenia, ktoré sú svojou hodnotou najbližšie.  
 3. Výberová komisia: Výberová komisia preskúma návrhy projektov zohľadňujúc hodnotenie hodnotiteľov. Výberová komisia je zostavená z nezávislých odborníkov a zástupcov konzorcia. Na základe hodnotenia výberová komisia vytvorí zoznam projektov odporúčaných na podporu, projektov odporúčaných s podmienkami, projektov na rezervnom zozname a zamietnutých projektov.
 4. Prípadné úpravy vybraných návrhov projektov (napr. zmeny aktivít), ak bol projekt odporučený na podporu s podmienkami.
 5. Zoznam projektov odporúčaných na podporu na Slovensku musí byť odsúhlasený správnou radou Nadácie otvorenej spoločnosti.
 6. Výsledný zoznam podporených projektov na Slovensku bude publikovaný na internetovej stránke Nadácie otvorenej spoločnosti.

16. Kedy budú známe výsledky grantového kola?
Výsledky plánujeme zverejniť začiatkom augusta 2024.

17. Ak máme v našej organizácii viac nápadov pre crowdfunding, môžeme podať viacero grantových žiadostí v tejto jednej výzve?
NIE, každá organizácia môže v tejto grantovej výzve predložiť IBA JEDEN návrh projektu.

18. Čo znamená, že ako organizácia musíme dodržiavať a podporovať, chrániť alebo zvyšovať povedomie o právach a hodnotách EÚ?
Základné práva a hodnoty zakotvené v Charte základných práv Európskej únie predstavujú základný kameň európskej civilizácie, ktorý je odrazom množstva medzinárodných záväzkov. Programy Stronger Roots aj program CERV, z ktorého je aktuálne financovaný, trvajú na tom, aby každá podporovaná organizácia rešpektovala zásady akými sú ľudská dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, spravodlivosť a ďalšie práva občanov.

Hoci plne podporujeme slobodu myslenia a pluralitu osobných názorov, Charta pre nás vytyčuje hranicu, ktorá umožňuje rozlišovať medzi organizáciami v rámci konštruktívneho poľa pôsobnosti programu a organizáciami s aktivitami podkopávajúcimi samotné základy demokratickej spoločnosti i ciele, o ktoré sa program Stronger Roots usiluje – také nie je možné v rámci programu podporovať.

Preto požadujeme od všetkých žiadateľov, aby čestne vyhlásili, že nielen aktivity obsiahnuté v nimi navrhovanom projekte, ale aj ich poslanie a ďalšie činnosti sú v súlade s týmito právami a hodnotami. Ich súlad bude posúdený počas hodnotiaceho procesu. Taktiež očakávame, že žiadatelia a ich projekty budú konkrétne rešpektovať hodnoty rodovej rovnosti, nediskriminácie, ochrany detí a zvlášť zraniteľných dospelých.

Program CERV, z ktorého je program Stronger Roots aktuálne financovaný, je navyše nástrojom Európskej únie, ktorý je špecificky určený na podporu práv a hodnôt EU. To znamená, že sa snaží podporovať tie organizácie, ktoré sa aktívne zaoberajú témami a/alebo procesmi súvisiacimi s právami a hodnotami zakotvenými v Charte a/alebo Zmluvách EÚ, ako je udržateľný rozvoj, rodová rovnosť, participácia občanov alebo spoločná európska história. Tieto dokumenty EU poskytujú dlhý zoznam mnohých ďalších súvisiacich tém. Väčšina organizácií občianskej spoločnosti a ich aktivity môžeme ľahko priradiť k jednej alebo viacerým z nich. Existuje tiež niekoľko možností, ako sa do týchto tém a procesov zapojiť – od zvyšovania povedomia (napr. kampane, vzdelávanie), cez presadzovanie (napr. konkrétne aktivity a služby), až po ich ochranu (napr. súdne procesy) či podporu (napr. advokácia).

Program nijak zvlášť neuprednostňuje, ktoré práva a hodnoty EU by mali projekty žiadateľov podporovať a akým spôsobom. Chceme však, aby žiadatelia popísali svoj konkrétny prínos k celkovým cieľom programu CERV. Preto sú všetci žiadatelia vyzvaní, aby vo svojej žiadosti o zapojenie do programu Stronger Roots popísali, akým spôsobom chránia, podporujú alebo zvyšujú povedomie o niektorom/niektorých z týchto práv a hodnôt.

19. Na Slovensku je viacero výziev na podporu projektov zo schémy CERV – môžeme súčasne prijať viacero týchto grantov?
Áno, ak ste získali podporu v rámci schémy CERV od inej nadácie, nemá to vplyv na tento grant a môžete sa do tejto grantovej výzvy zapojiť.

20. Môže byť súčasťou projektu aj dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok?
Áno, môže, avšak skôr vo výnimočných, dobre odôvodnených prípadoch – nevyhnutných pre realizáciu projektu so zachovaním pravidla účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti vynaložených výdavkov. V rozpočte projektu však môžu byť zahrnuté iba náklady do výšky účtovných odpisov od jeho nadobudnutia počas dĺžky trvania projektu. Zároveň platí podmienka neoprávnenosti výdavkov na kúpu pozemkov, nehnuteľností, výstavbu nových budov, kúpu dopravných prostriedkov.

21. Naša kampaň má byť zameraná na vydanie knihy, môžeme ju potom predávať?
Vo všeobecnosti platí, že grant nemôže byť využitý na tvorbu zisku (tzv. neoprávnené výdavky zadefinované v grantovej výzve). Čiže počas trvania projektu (obdobie, kedy trvá kampaň + obdobie na využitie finančných prostriedkov vyzbieraných v kampani a matchingového grantu), nemôžete knihu predávať. Avšak po ukončení projektu môžete využiť priprvavené grafické podklady na opätovné vydanie či dotlač knihy a túto už môžete predávať. Matchingový grant tak môžete využiť napr. týmito dvoma spôsobmi: 1. Pokrytie časti nákladov na vydanie knihy a teda príspevok na vydanie knihy, ktorý vám budú posielať darcovia bude znížený o to, čo zafinancujete z matchingového grantu. 2. Darcovia prispejú plnou sumou, ale v zmysle hlavnej idey využitia grantu, t.j. podpora občianskej spoločnosti využijete matchingový grant na to, že kópiu knihy pošlete zdarma do školy, do knižnice, do centra pre seniorov a pod.

22. Môžme využiť matchingový grant na odmeny v crowdfundingovej kampani?
Odmeny v crowdfundingovej kampani považujeme za náklad kampane, preto na ne vzťahuje pravidlo, že maximálne 15% matchingového grantu môže byť použitá na produkciu/realizáciu crowdfundingovej kampane.

23. Čo znamená, že projekt by mal rešpektovať hodnoty rodovej rovnosti a nediskriminácie?
Vo všeobecnosti je dôležité zabezpečiť, aby boli projektové aktivity bezpečné a inkluzívne pre všetkých zúčastnených a zohľadňovali ich potreby. Zároveň je dôležité, aby aktivity a používaný jazyk nepodporovali rodové nerovnosti a stereotypy.

24. Nenašiel som odpovede na svoje otázky – kam sa môžem obrátiť?
Svoje otázky môžete smerovať na koordinátora projektu na emailovej adrese stronger.roots@osf.sk. Upozorňujeme, že posledný deň na zaslanie otázok je 21.5.2024. Otázky zaslané po tomto termíne nemusia byť zodpovedané.

Newsletter

News