Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN

Naša nadácia je súčasťou siete spolupracujúcich organizácií, vďaka ktorým sa do programu Aflatoun v roku 2020 zapojilo 5,6 milióna detí a mladých ľudí v 102 krajinách sveta. Na implementácii programu pracuje viac ako 300 globálnych partnerov a metódy Aflatoun v roku 2020 používalo 167 090 pedagogických a nepedagogických zamestnancov na celom svete.

Aflatoun vyhlásila globálna vzdelávacia nezisková organizácia HundrED v rámci svojej Globálnej kolekcie 2022 za jednu z najúčinnejších a najrozšíriteľnejších inovácií na svete.

Podrobné informácie o programe Aflatoun nájdete na stránke www.aflatoun.org.

Misiou programu Aflatoun je zabezpečiť pre všetky deti a mladých ľudí, najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a finančnému vzdelávaniu, v centre ktorého je dieťa.

Aflatoun posilňuje deti v ich aktívnom konaní a pripravuje ich na to, aby sa stali aktérmi zmeny vo svojich životoch. Viera vo svoje schopnosti a spolupatričnosť v rámci komunity je v súlade s rozvojovou Agendou OSN 2030.

Program Aflatoun je efektívny; jeho úspešné a inovatívne podprogramy skúmali aj Harvard Graduate School of Education  a Brookings Institute , pričom vyzdvihli ich výrazný dopad na zapojené skupiny a finančne nenáročnú škálovateľnosť.

Súčasťou programu Aflatoun sú aj jeho špeciálne doplnkové programy, ktoré boli prispôsobené konkrétnym okolnostiam reagujúc tak na najnaliehavejšie problémy sveta a detí v súčasnosti – napríklad mier, zraniteľnosť dievčat a zamestnateľnosť mladých ľudí.

AFLATOT – sociálno-finančné vzdelávanie detí v predškolskom veku

Program Aflatoun je určený pre deti od raného detstva až po dospelosť. Na Slovensku v súčasnosti realizujeme časť programu s názvom Aflatot, ktorá je špecificky prispôsobená pre deti v predškolskom veku.

Hlavným posolstvom programu Aflatot je: „Neučíme program, učíme deti.“ Deti, ich potreby a kvalitná príprava na ich ďalší aktívny a udržateľný život sú preto v centre nášho záujmu.

Program Aflatot sme na Slovensku začali realizovať v roku 2015. Doposiaľ sa do programu zapojili stovky detí a ich rodičov prevažne z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Zameranie programu na MRK pritom vychádza z toho, že deti z tohto prostredia nemôžeme vytrhnúť, môžeme však podporiť deti samotné a ich vedomosti a zručnosti.

Náš program, ktorý je vhodný pre deti z akéhokoľvek prostredia a s akýmikoľvek výchovno-vzdelávacími potrebami, využíva metódy založené na vzťahoch – medzi deťmi navzájom, medzi deťmi a prostredím a nezabúda ani na rodičov, ktorí sú dôležitou súčasťou celého vzdelávania.

Od začatia realizácie programu sa nám už podarilo vyškoliť niekoľko desiatok učiteľov a učiteliek, ako aj nepedagogických zamestnancov a zamestnankýň, ktorí využívajú metodiku Aflatot pri svojej práci v materských, základných či špeciálnych školách alebo v komunitných centrách. Všetci pritom využívajú kontextualizovanú metodiku rešpektujúcu slovenské reálie, ktorá však nezabúda ani na špecifiká práce s deťmi v marginalizovaných rómskych komunitách.

V školskom roku 2022/23 využívajú metodiku Aflatot tieto zariadenia

 • MŠ Raslavice
 • ZŠ s MŠ Jarovnice
 • ZŠ s MŠ Jurské
 • MŠ Bardejov
 • MŠ Rudňany
 • ZŠ s MŠ Slanec
 • MŠ Smižany
 • MŠ Šarovce
 • MŠ Komenského, Spišská Nová Ves
 • KC Pečovská Nová Ves
 • MŠ Haburská, Prešov
 • MŠ Tehelná, Spišská Nová Ves
 • MŠ Jánovce
 • MŠ Bertotovce
 • MŠ Záhradka, Pezinok
 • MŠ Jasov

Neoddeliteľnou súčasťou programu je bábka – postavička Aflatoun, ktorej fyzická prítomnosť je veľmi dôležitá predovšetkým v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Táto postavička sprevádza deti celým programom a všetkými realizovanými aktivitami.

Aflatouna si vyrába každá škola samostatne – a rovnako, ako je unikátom každá jedna postavička, unikátny je aj program vždy prispôsobovaný potrebám detí a komunít v jednotlivých lokalitách.

Čo o programe povedali zapojené školy, škôlky či komunitné centrum?

Prečítajte si aj, ako metodika Aflatot dopĺňa štátny vzdelávací program pre materské školy na Slovensku.

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Recent Posts