V čom je medzinárodný program AFLATOUN špecifický?

19.12.2023

Metodiky

Metodiky programu Aflatoun, ktoré sa venujú sociálno-finančnému vzdelávaniu, podporujú prístup, kedy je dieťa v centre pozornosti. Sú prispôsobené pre rozmanité vekové skupiny detí a mladých ľudí od materskej školy až po ranú dospelosť.

Aflatoun International vypracúva metodiky po konzultácii so svojimi partnermi. Tí metodiky kontextualizujú – prispôsobujú ich miestnym podmienkam a dopĺňajú existujúce programy o vlastné skúsenosti a poznatky.

Aktivity programu Aflatoun sú flexibilné a možno ich podľa potreby prispôsobiť kultúrnemu kontextu. Miestne podmienky v krajinách zapojených do programu sa líšia a ich obyvatelia majú špecifické potreby. Niektoré z tematických oblastí, ktorým sa Aflatoun venuje, sú preto napríklad aj znižovanie chudoby, podpora a udržiavanie mieru, udržateľný rozvoj a využívanie zdrojov, zamestnanosť mladých ľudí a detská práca, rovnosť práv, mladiství väzni a väznenie, psychosociálna podpora v (post)konfliktných krajinách, atď.

Aktivity sa v súčasnosti realizujú v 102 krajinách sveta, pričom metodiky boli preložené do 45 jazykov.

Vzdelávanie

Kvalitné vzdelávanie je jedine také, ktoré vedú kvalitne vyškolení odborníci a odborníčky. Aflatoun International koordinuje a podporuje regionálnych hlavných školiteľov po celom svete a poskytuje partnerom komplexnú podporu. Partneri programu Aflatoun navzájom komunikujú, zdieľajú svoje skúsenosti, pravidelne absolvujú medzinárodné školenia, konferencie a iné sieťovacie podujatia a vďaka Aflatoun International tak vytvárajú aktívnu sieť sociálno-finančného vzdelávania v praxi.

Aflatoun International organizuje aj regionálne a medzinárodné tréningy, ktoré pomáhajú učiteľkám, učiteľom a pracovníčkam a pracovníkom s deťmi používať metodiky Aflatoun v praxi. Vyškolení odborníci a odborníčky umožňujú deťom rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré potrebujú na dosiahnutie kvalitného života. Jednotlivé školenia sa zameriavajú na čo najlepšie využívanie metodík Aflatoun učiteľkami a učiteľmi v triedach a rozvíjanie pedagogických schopností a zručností vo všeobecnosti.

Výskum a nové technológie

Aflatoun International je jedným z celosvetových lídrov v oblasti výskumu účinnosti sociálneho a finančného vzdelávania detí a mladých ľudí. Disponuje komplexnými nástrojmi na hodnotenie programu v praxi. Kľúčovou silnou stránkou programu je podľa evaluácií jeho pozitívny vplyv na samoreguláciu zapojených, podporu ich viery vo vlastné schopnosti a zručnosti, čo zohráva dôležitú úlohu pri úspešnom učení.

Vďaka zrealizovaným výskumom vieme, že prostredníctvom programu Aflatoun International sa deti nielen učia o peniazoch, ale aj menia svoje osobné postoje a finančné správanie a získané poznatky uplatňujú v praxi počas podnikania.

Prístup k mobilným technológiám rýchlo mení našu schopnosť osloviť deti, mladých ľudí a školiteľov. V programe sú preto naplno využívané nové technológie, ktoré majú potenciál posilniť vzdelávacie systémy a zvýšiť ich dosah a vplyv.

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter