Podporené projekty – II. kolo

Prehľad podporených projektov I. časti II. kola Výzvy k ľudskosti

1.) Maltézska pomoc Slovensko

Humanitárna pomoc utečencom v utečeneckom tábore Dobova v Slovinsku Trvanie projektu: 3 mesiace Podporené sumou: 8791,- EUR Aktívna pomoc utečencom sústredeným v tábore Dobova v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety počas troch mesiacov, počas ktorých bol VŠZaSP sv. Alžbety zverený výkon zdravotnej starostlivosti vrámci tohto utečeneckého tábora.

2.) Inštitút pre migráciu a komunikáciu

Pomôžme utečencom! Trvanie projektu: 4 mesiace Podporené sumou: 29998,33 EUR Hlavným cieľom projektu je okamžitá materiálna i odborná pomoc obetiam utečeneckej krízy v oblasti hraničných prechodov Grécka, Macedónska a Srbska. Prioritou projektu je zabezpečiť utečencom v prvom mieste kontaktu s tranzitnou krajinou – Gevgelija (grécko-macedónska hranica), Presevo (srbsko-macedónska hranica) a Berkasovo (srbsko-chorvátska hranica) dostatočné materiálne vybavenie /teplé oblečenie, topánky, hygienické potreby, deky, karimatky, občerstvenie/ ako i dostatočne kvalifikované informácie o možnostiach ich ďalšieho pohybu a cieľových miestach. Základnou cieľovou skupinou sú predovšetkým matky s deťmi, starí a chorí ľudia. Pomoc budú poskytovať dobrovoľníci koordinovaní v teréne, školení a vysielaní zo Slovenska. Do terénu budú vysielané mobilné jednotky v zložení – koordinátor, prekladateľ a dobrovoľníci. Súčasťou projektu je i celoslovenská zbierka šatstva, zdravotníckych a hygienických potrieb, trvanlivých potravín, ktorá prebieha od začiatku októbra 2015. Špecifickým cieľom projektu je zmierňovanie napätia a odbúravanie predsudkov v našej spoločnosti na základe skúsenosti s prácou s utečencami čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov, ďalej pomocou dokumentárneho filmu a diskusií na školách a rôznych ďalších podujatiach na Slovensku. Film bude ponúknutí aj slovenským médiám a nezaťaží rozpočet projektu.

3.) Emergency Medical and Rescue Assistance Slovakia, o.z. (EMRAS)

Zdravotná pomoc a služby 1. pomoci pre ľudí na úteku Trvanie projektu: 3 mesiace Podporené sumou: 30000,00 EUR Cieľom projektu je poskytovanie prvej a základnej zdravotníckej pomoci pre ľudí na úteku, vybudovanie poľnej nemocnice so stálym lekárskym a stredným zdravotníckym personálom, vyhľadávanie chorých/zdravotne postihnutých a asistencia pri akútnych stavoch, distribúcia a podávanie liekov a zdravotníckych potrieb, lekárske a zdravotné poradenstvo.

4.) Slovak Fashion Council, o.z.

Domov na mame Trvanie projektu: 5 mesiacov Podporené sumou: 30000,00 EUR Projekt Domov na mame vyzýva na pomoc rodičom, ktorí sú na úteku aj so svojimi malými deťmi. Našim cieľom je zozbierať /najmä zakúpiť od lokálnych výrobcov podľa nami vyvinutého špeciálneho strihu/ čo najviac nosičov pre deti, alebo motivovať k vlastnoručnému šitiu nosičov, ktoré rodičom – utečencom – umožnia niesť deti vo veku od narodenia do cca 5 rokov. Nosiče finálne kontrolujeme a balíme tak, aby boli jasne označené, čo uľahčuje prácu aj dobrovoľníkom, aj prijímateľom. K nosičom pribaľujeme letáky preložené do angličtiny a arabčiny, kde sa dozvedia návod na viazanie nosiča /aj obrazovo/. Zároveň sme po konzultácií s odbornými organizáciami pridali aj informácie o dojčení a tým chceme prispieť aj k posilnení zdravia malých detí – napr. mlieko matky je sterilné a celkovo dojčenie dieťa na ceste upokojuje. Nosič samotný má strih upravený tak, aby matky mohli nerušene aj počas cesty svoje deti dojčiť. Našim cieľom je taktiež obnovenie myšlienky novodobých „páračiek“ za šijacím strojom. V projekte chceme pomáhať organizovať stretnutia priateľov v materských alebo komunitných centrách či kluboch a v rámci spoločného programu pripraviť pre deti a rodiny na úteku jednoduchý, pevný nosič. Do projektu sa postupne zapájajú nielen iniciatívne skupiny matiek, ale aj materské centrá, školy a škôlky.

5.) ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.

Pomoc utečencom v tábore Slavonski Brod – Chorvátsko Trvanie projektu: 4 mesiace Podporené sumou: 29 877,96 EUR Cieľom projektu je uspokojenie základných ľudských potrieb a zníženie zraniteľnosti utečencov v utečeneckom/zbernom tábore Slavonski Brod v Chorvátsku, v regióne Slavónia.

Prehľad prerozdelených financií

Organizácia Názov projektu Suma Čerpanie
Maltézska pomoc Slovensko Humanitárna pomoc utečencom
v utečeneckom tábore Dobova v Slovinsku
8 791,00 € 7 367,77 €
Inštitút pre migráciu a komunikáciu Pomôžme utečencom! 29 998,33 € 26 715,29 €
Emergency Medical
and Rescue Assistance Slovakia, o.z.
(EMRAS)
Zdravotná pomoc a služby
1. pomoci pre ľudí na úteku
30 000,00 € 28 980,13 €
Slovak Fashion Council, o.z. Domov na mame 30 000,00 € 30 000,00 €
ADRA – Adventistická agentúra
pre pomoc a rozvoj, o.z.
Pomoc utečencom v tábore Slavonski Brod –
Chorvátsko
29 877,96 € 28 466,28 €
SPOLU: 128 667,29 € 121 529,47 €