Podporené projekty – I. kolo

Prehľad podporených projektov Výzvy k ľudskosti – I. kolo

1.) Človek v ohrození, o.z.

Poskytovanie akútnej humanitárnej pomoci pre najviac ohrozených ľudí na úteku v Srbsku a okolitých krajinách

Trvanie projektu: november 2015 – marec 2016

Podporené sumou: 54 325, 00 €

Poskytovanie krátkodobej núdzovej humanitárnej pomoci najzraniteľnejším z ľudí na úteku prechádzajúcich západným Balkánom. Najviac ohrození sú ľudia na úteku, najmä z krajín s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom – v Sýrii, Afganistane, Somálsku (tehotné/dojčiace ženy, ženy a deti; dlhým putovaním najviac ohrozené, vyčerpané a podchladené osoby bez prístupu k teplému oblečeniu a prístreškom; osoby bez prístupu k základným potravinám, vode a hygienickým potrebám) Prostredníctvom okamžitej pomoci zameranej na poskytovanie informácii, zabezpečovania potravín a vody, základných hygienických potrieb a núdzových prístreškov sa bude Človek v ohrození, o.z. podieľať na zlepšení humanitárnej situácie v cieľovej oblasti. Cieľ projektu bude napĺňať mobilná humanitárna jednotka, ktorá vďaka svojej flexibilite môže poskytovať efektívnu pomoc najviac ohrozeným ľuďom na úteku na rôznych miestach podľa aktuálnej potreby.

2.) Liga za ľudské práva

Právna pomoc utečencom

Trvanie projektu: október 2015 – apríl 2016

Podporené sumou: 24 999, 69 €

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalifikovanej právnej pomoci utečencom, osobám s doplnkovou ochranou, vrátane žiadateľov o azyl, deťom bez sprievodu a cudzincom umiestneným v zaistení, ktorú potrebujú na stabilizovanie svojho postavenia na Slovensku, ochranu ich práv a právom chránených záujmov a tým podpora ich integrácie a zlepšenie ich začlenenia do spoločnosti.

3.) Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Poskytovanie pomoci utečencom na ceste cez Európu

Trvanie projektu: október 2015 – marec 2016

Podporené sumou: 20 000, 00 €

Poskytnúť utečencom prostriedky na udržanie si kvality zdravotného stavu, v situáciách a podmienkach, v ktorých sa dočasne nachádzajú. Zabezpečiť aby nedochádzalo k jeho zhoršeniu a prevencia epidemických ochorení v zmysle zachovania zakladných ľudských práv utečencov v ich dočasných destináciách. Pomoc bude zameraná v zmysle základných potrieb (deky a zdravotnícky materiál) plošne a v zmysle zdravotných potrieb podľa špecifikácie a poradia dôležitosti cieľových skupín.

4.) Magna deti v núdzi

Zdravotná a psychosociálna pomoc pre deti a rodiny na úteku

Trvanie projektu: október 2015 – marec 2016

Podporené sumou: 104 620, 00 €

Projekt pomoci obetiam Utečeneckej krízy v EU prispeje k zníženiu zraniteľnosti utečencov a  migrantov a zlepšeniu ich zdravotného a psychického stavu počas cesty do EU v tranzitných táboroch a hraniciach v Chrovátsku a Srbsku a to prostredníctvom poskytovania lekárskej a psychosociálnej pomoci. A v neposlednej rade bude zabraňovať násilnej separácii rodinných príslušníkov. Nepretržitá zdravotná a psychosociálna starostlivosť je poskytovaná v zdravotníckych stanoch MAGNA a prostredníctvom mobilných lekárskych tímov pozostávajúcich z lekárov, zdravotných sestier a zdravotného personálu a personálom so skúsenosťami zo psychológie a sociálnej práce. Úlohou MAGNA tímu je tiež napomáhanie pri zlučovaní rodín, ktoré boli oddelené. Tím sa snaží eliminovať situácie pri ktorých k separácii dochádza, identifikovať najzraniteľnejších a poskytovať im adekvátnu  podporu a prístup k informáciám.

5.) Maltézska pomoc Slovensko o.z.

Humanitárna a zdravotnícka pomoc utečencom

Trvanie projektu: október 2015 – marec 2016

Podporené sumou: 24 740, 00 €

Pomoc utečencom prichádzajúcim do strednej Európy počas ich prechodú týmto regiónom prostredníctvom zabezpečenia zdravotníckej a humanitárnej podpory v miestach ich koncentrácie (hraničné prechody, tábory, stanice atď.). Pomoc bude poskytovaná v humanitárnych stanoch, kde utečenci získajú základnú zdravotnú starostlivosť a materiálnu pomoc. Maltézska pomoc Slovensko o.z. bude tiež pokračovať v zbierke hygienických potrieb a suchej stravy, ktorej časť radi opäť odovzdajú štátnym orgánom, ktoré pracujú priamo pri zaistení utečencov a ich sústredení.

6.) Slovenská katolícka charita

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku nebola podpísaná. Suma 85.522,20 EUR nebude na tento projekt poskytnutá a bude posunutá do II. kola Výzvy k ľudskosti.

Rafael Plus – integrácia osôb s medzinárodnou ochranou na území SR

Trvanie projektu: október 2015 – marec 2016

Podporené sumou: 85 522, 20 €

Cieľom projektu je úspešná integrácia osôb s udelenou medzinárodnou formou ochrany na území SR do ekonomického, spoločenského, politického  a kultúrneho života na Slovensku. A to prostredníctvom aktivizácie osôb cieľovej skupiny k samostatnosti a svojpomoci  a zabezpečenie jej informovanosti a lepšej orientácie o ich právach, povinnostiach, možnostiach sociálneho zabezpečenia, sociálnych služieb a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenia bývania a základných životných potrieb pre cieľovú skupinu, ktorá preukazuje aktívny záujem integrovať sa do spoločnosti. Ekonomickej integrácia cieľovej skupiny prostredníctvom zabezpečenia živobytia a ekonomickej nezávislosti. Zvyšovania miery vzdelanosti cieľovej skupiny, ovládania slovenského jazyka, zvyšovanie odbornej kvalifikácie s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu práce. Sociálnej a kultúrnej integrácie cieľovej skupiny a osvojenie si pravidiel prijímajúcej krajiny. A v neposlednomrade zlepšenia prepojenia a koordinácie subjektov zapojených do procesu integrácie s využitím existujúcich a vznikajúcich dobrovoľníckych iniciatív.

7.) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Humanitárna pomoc pre sýrskych a ďalších utečencov v Maďarsku, v Iraku a na blízkom východe

Trvanie projektu: október 2015 – marec 2016

Podporené sumou: 29 022, 00 €

Hlavným cieľom tejto humanitárnej pomoci je pokračovanie v dlhodobej činnosti lekárskeho tímu VŠZaSP Sv. Alžbety, ktorý poskytuje zdravotnícku pomoc pre sýrskych a ďalších utečencov najmä na území Maďarska, pre utečencov v ohniskách napätia v Iraku a na blízkom východe. Najvýznamnejším výstupom je zdravtnícka pomoc utečencom – vyšetrenie, návrh liečby, poskytnutie liekov, denne pre 250 – 300 osôb. Tím lekárov zabezpečuje aj ošetrenia zranení, poskytuje lieky a v akútnych prípadoch kontaktuje maďarské nemocnice, ktoré zabezpečia prevoz pacientov.

Prehľad prerozdelených financií

Organizácia Názov projektu Suma Čerpanie
Človek v ohrození, o.z. Poskytovanie akútnej humanitárnej pomoci pre najviac ohrozených ľudí na úteku v Srbsku a okolitých krajinách 54 325, 00 € 52 603,00 €
Liga za ľudské práva Právna pomoc utečencom 24 999, 69 € 24 999, 69 €
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku Poskytovanie pomoci utečencom na ceste cez Európu 20 000, 00 € 20 000, 00 €
Magna deti v núdzi Zdravotná a psychosociálna pomoc pre deti a rodiny na úteku 104 620, 00 € 104 620, 00 €
Maltézska pomoc Slovensko o.z. Humanitárna a zdravotnícka pomoc utečencom 24 740, 00 € 24 241,14 €
Slovenská katolícka charita Rafael Plus – integrácia osôb s medzinárodnou ochranou na území SR 0,00 € 0,00 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Humanitárna pomoc pre sýrskych a ďalších utečencov v Maďarsku, v Iraku a na blízkom východe 29 022, 00 € 29 022, 00 €
SPOLU: 257 706,69 €  255 485,85 €