Fond pre mimovládne organizácie otvorený

25.02.2013

Dňa 25. februára 2013 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska predstavili v Bratislave v priestoroch Austria Trend Hotel približne 170 zástupcom mimovládnych organizácií dlho očakávaný Fond pre mimovládne organizácie. Zároveň boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov, ktoré môžu byť z Fondu podporené. Finančný príspevok na Fond je 6 903 000 Eur.

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Významná pozornosť je venovaná rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi donorskými krajinami a Slovenskom.

Na Slovensku pozostáva Fond z dvoch hlavných programov: Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti a Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Fond pre mimovládne organizácie je reálnym vyjadrením vízie európskeho priestoru, v ktorom nemá miesto korupcia ani sociálne a ekonomické rozdiely, alebo xenofóbia či rasizmus. Oba programy Fondu sa vzájomne dopĺňajú a umožňujú veľmi širokému spektru MVO aktívne vstupovať do zlepšovania spoločnosti v ktorej žijeme.“, hovorí Alena Pániková, riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti.

Program Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti, podporuje projekty mimovládnych organizácií v štyroch oblastiach:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných.
•    Ľudské práva vrátane práv menšín.
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Programy, ktoré podporí Fond pre mimovládne organizácie na Slovensku dlhodobo chýbajú. Pritom tento spôsob podpory mimovládnych organizácií už v minulom programovom období preukázal veľkú mieru transparentnosti, efektivity a pozitívnych prínosov pre našu krajinu. Nakoľko ide o Fond podporovaný z verejných zdrojov donorských krajín, tento model by mohol veľmi dobre poslúžiť napríklad aj pri nastavovaní budúceho využitia fondov EÚ.” uviedol Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia podporuje projekty mimovládnych organizácií v štyroch  oblastiach:
•    Aktívne občianstvo (v správe Nadácie Ekopolis)
•    Životné prostredie a klimatické zmeny (v správe Nadácie Ekopolis)
•    Deti a mládež (v správe Nadácie pre deti Slovenska)
•    Rozvoj služieb v sociálnej oblasti (v správe Nadácie SOCIA)

Aktuality