FAQ

Môžem podať žiadosť o grant z bilaterálneho fondu aj keď nemáme podporený projekt?

Áno

 

Môžem si podať žiadosť o grant z bilaterálneho fondu aj na hľadanie partnera?

Nie, táto možnosť už nie je aktuálna.

 

Kedy môžem žiadať o podporu z Bilaterálneho fondu?

Žiadatelia môžu podať žiadosť o podporu z Bilaterálneho fondu priebežne (t.j. nie je potrebné čakať až do 8.1. 2016) od 2.11.2015.Konečná uzávierka prijímania žiadostí je 8.1.2016. Projekty budú podporené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre Bilaterálny fond. V prípade vyčerpania prostriedkov Bilaterálneho fondu bude táto informácia okamžite zverejnená na internetovej stránke Správcu.

 

Máme projekt podporený v 1,2,alebo 3 výzve, ako môžeme podať žiadosť o grant?

Žiadosť spolu so všetkými časťami a prílohami musí byť podaná v slovenskom jazyku, odoslaná elektronicky prostredníctvom formulára na http://fondpremvo.osf.sk v období od 2.11.2015 najneskôr do 08.01.2016, a doručená poštou do sídla Správcu (Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO – FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava). Žiadosť musí obsahovať všetky jej časti a prílohy, pričom je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na zalepenej obálke s názvom „Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu“. Pokiaľ je dátum na poštovej pečiatke neskorší ako termín uzávierky, Správca nebude považovať Žiadosť za podanú a vylúči ju z hodnotenia. Na obálke musia byť uvedené nasledovné informácie:

 

Aké je trvania doby grantu na bilaterálnu spoluprácu?

Žiadosť  o grant na  bilaterálnu spoluprácu predkladá žiadateľ priebežne. Aktivity je možné realizovať :

 • najskôr v prvý deň oprávnenosti výdavkov ( t.j. od dátumu obojstranného podpísania zmluvy);
 • do 30.04.2016

 

Kto môže byť partnerom ?

 • subjekty z Nórska, Lichtenštajnska alebo z Islandu (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii);
 • medzinárodné organizácie (Zoznam medzinárodných organizácií: https://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/prehlad_medzinarodnych_organizacii_a_zoskupeni )
 • slovenské subjekty (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii).

 

Spoluúčasť partnera z donorských krajín (Nórska, Lichtenštajska, Islandu), alebo medzinárodnej organizácie je nezastupiteľná, bez partnerstva by nebolo možné zaistiť riadnu implementáciu a napĺňanie cieľov projektu.

Účelom spoluúčasti partnera v projekte je:

 • podpora sieťovania a budovania partnerstiev, výmenu  know –how, zdieľanie a prenos poznatkov, technológií, skúseností a osvedčených postupov
 • výmena odlišných skúseností riešenia problematiky v rovnakej oblasti podpory programu;

 

O akú sumu môže organizácia požiadať?

Maximálna výška grantu pre  jedného žiadateľa je 10 000 €. Minimálna výška grantu je 1.000 €. Projekty budú podporené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre tento Program. Podporu možno  použiť na  úhradu 100% oprávnených výdavkov.

 

Je potrebné spolufinancovanie?

Nie. Podporu možno použiť na úhradu 100% oprávnených výdavkov.

 

Na financovanie akých aktivít je možné použiť podporu?

V bilaterálnom fonde je možné získať podporu na:

 • účasť na konferenciách, seminároch, kurzoch, pracovných stretnutiach a workshopoch
 • organizáciu konferencií, seminárov, kurzov, pracovných stretnutí a workshopoch
 • študijné cesty a stáže
 • návštevy zahraničných expertov
 • propagačné a informačné aktivity významné pre posilnenie bilaterálnych vzťahov

Aktuality