Ako žiadať o podporu

  1. Prečítajte si pozorne výzvupríručku pre žiadateľa. Naplánujte projekt a premyslite si, akú zmenu môže váš projekt priniesť z hľadiska stanovených cieľov výzvy v rámci jednotlivých oblastí podpory. V prípade nejasností, otázok kontaktujte projektových/é manažérov/ky pre jednotlivé oblasti emailom alebo telefonicky a dohodnite si osobnú konzultáciu alebo sa zúčastnite informačných seminárov, ktoré bude NOS-OSF organizovať pre žiadateľov v období prípravy projektov. Prosím, berte do úvahy, že 5 pracovných dní pred ukončením výzvy, teda od 20. júla 2015 (vrátane) už nebude možné projekty konzultovať po obsahovej stránke. Rešpektujte tiež prosím čas vyhradený na telefonické konzultácie a to v pracovné dni od 10:00 – 16:00. Na emaily budú projektoví/é manažéri/ky odpovedať spravidla do 24 hodín v pracovné dni.
  1. Zaregistrujte sa na stránke http://fondpremvo.osf.sk, pod menom vašej organizácie. Pri ďalšom používaní sa prihlasujte pod svojím menom a heslom.  Žiadosť o grant môžete až do termínu uzávierky vypĺňať priebežne – môžete sa k nej kedykoľvek vrátiť a uložiť aktuálne úpravy. Po odoslaní projektu už nebude možné projekt konzultovať ani meniť.
  1. Vypracujte projekt a podajte Žiadosť o grant. Žiadosť o grant sa skladá z Formuláru projektu, ktorý nájdete na stránke http://fondpremvo.osf.sk/, Formuláru rozpočtu projektu s komentárom a z Prehlásenia o partnerstve (priložíte v prípade,že projekt realizujete v partnerstve). Na vypracovanie projektu a vyplnenie Žiadosti o grant, vrátane potrebných formulárov a príloh máte dva mesiace od uverejnenia výzvy.
  1. Žiadosť o grant musí byť podaná v slovenskom jazyku, elektronicky na http://fondpremvo.osf.sk a fyzicky do sídla Správcu zložená so všetkými jej časťami a prílohami, spôsobom a v termínoch stanovených v tejto výzve najneskôr do 27.7.2015. Rozhodujúci je dátum pečiatky na obálke žiadosti. Žiadosti nie je možné podávať fyzicky na adrese správcu Programu. V opačnom prípade ju Správca nebude považovať za podanú a vylúči ju z hodnotenia. Podrobné informácie nájdu žiadatelia v Príručke pre žiadateľa k tejto Výzve.
  1. Predložený projekt bude po skontrolovaní administratívnej zhody odoslaný na posúdenie nezávislým hodnotiteľom a hodnotiteľkám, ktorí/é posúdia projekt z hľadiska obsahových kritérií uverejnených v príručke. Poradie projektov podľa bodového hodnotenia prideleného externými hodnotiteľmi a hodnotiteľkami posúdi Výberová komisia a odporučí vybrané projekty na schválenie. Finálne rozhodnutie o udelení resp. neudelení podpory predloženým projektom urobí Správna rada NOS – OSF.
  1. Výsledky výberového procesu budú uverejnené na stránke osf.sk nasledujúci deň po schválení správnou radou (približne dňa 15.septembra 2015). Úspešných, ako aj neúspešných žiadateľov budeme informovať emailom v nasledujúcich pracovných dňoch.
  1. Úspešných žiadateľov vyzve v nasledujúcich dňoch Správca Programu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu.

Aktuality