Faktami proti homofóbii

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Iniciatíva Inakosť
Suma: 20 000 €

Spoločenská akceptácia LGBTI ľudí je podľa  výskumov z posledného obdobia najnižšia v strednej Európe. Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít MVO a presadzovanie princípov občianskej participácie prostredníctvom vytvorenia argumentačnej platformy pre advokáciu založenú na dôkazoch v prospech ľudských práv LGBTI ľudí na Slovensku a zmierňovanie homofóbie. Ďalej pôjde o realizáciu výskumu na tému homofóbie a zozbieranie príkladov dobrej praxe zo zahraničia a na ich základe návrhy verejných politík v oblasti médií, vypracovanie mediálnej stratégie a tým vytvorenie na zvyšovanie povedomia o právach LGBTI ľudí a negatívnych aspektoch homofóbie v slovenskom mediálnom a internetovom prostredí. Realizáciou informačnej kampane projekt dosiahne zvýšenie dostupnosti objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o problematike a jedinečne podporí e-aktivizmu. Cieľová skupinou projektu sú najmä  MVO, orgány verejnej správy, LGBTI ľudia, médiá, široká verejnosť.

 

web: www.inakost.sk

kontakt: martin.macko@inakost.sk

Aktuality