Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: PROVENTUS
Suma: 4 500 €

Projekt sa zameriava na budovanie kompetencií aktívneho občianstva a rozvoj volebnej gramotnosti u mladej generácie (žiakov) príslušníkov rómskych komunít v regióne Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja. Poslaním tohto projektu je vštepiť žiakom základných škôl – budúcim rómskym voličom/lídrom znalosť svojich ľudských a občianskych práv ako i volebné hodnoty a posilniť tak ich volebnú gramotnosť prostredníctvom praktického zážitkového vzdelávania. Výsledkom projektu bude vytvorená sieť expertov venujúcich sa tejto problematike, spracované a odpilotované odborné materiály a zrealizované 4 zážitkové workshopy pre cieľovú skupinu – žiakov z MRK.  Toto všetko by malo napomôcť zmene správania cieľovej skupiny a vytvoriť synergické efekty v miestnej komunite. Projekt reaguje na nízke spoločenské zapojenie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do celospoločenského diania na Slovensku a ich negatívny obraz v očiach majoritnej verejnosti. Je zameraný na podporu začleňovania vylúčených rómskych komunít a tiež na aktivity posilňujúce socioekonomické kapacity znevýhodnených skupín prostredníctvom komunitných aktivít. Ciele projektu sa zameriavajú a reflektujú najmä na nízku volebnú gramotnosť a s tým spojenú nízku volebnú účasť rómskej populácie v rámci celospoločenských rozhodovacích procesov, konkrétne v komunálnych voľbách, príp. zamedzenie negatívnych javov ako sú volebná korupcia, manipulácia s hlasmi voličov a pod.. Taktiež reagujú na nízku znalosť svojich občianskych, národnostných a ľudských práv.  Vychádzame z predpokladu, že iba výchovou a vzdelávaním vie spoločnosť motivovať/zmeniť mladých ľudí k celospoločensky žiadanému správaniu a tiež, že zážitkové vzdelávanie je tá najlepšie cesta ako zaujať dnešných mladých ľudí v záplave informácii, ktoré sa na nich hrnú z každej strany. Veríme, že projekt vytvorí synergické efekty v oblasti zlepšenia podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti nielen v MRK komunitách.

web: www.ozproventus.sk

kontakt: office@ozproventus.sk

Aktuality