Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných Nadáciou otvorenej spološnosti. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese osf@osf.sk.

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „Nadácia“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli Nadácia otvorenej spoločnosti, sídlom Baštová 5, Bratislava, Slovensko.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovanáa ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Nadácia v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia. „Dotknutá osoba“ ste Vy ako fyzická osoba, ktorej Osobné údaje sú Nadáciou spracúvané.

„Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých Dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách Dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 „Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Základné informácie o spracúvaní Osobných údajov

V tejto časti Podmienok ochrany súkromia Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri používaní našej webovej stránky alebo inej spolupráci s Nadáciou.

Aké Osobné údaje o Vás získavame?

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 • vyplníte Vaše Osobné údaje pri darovaní prostredníctvom platobných metód uverejnených na našej webovej stránke alebo iným spôsobom;
 • s nami uzatvoríte osobitnú zmluvu;
 • sa zapojíte do niektorého z Grantov;
 • sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom;
 • sa rozhodnete prihlásiť na odber noviniek („newsletter“) na našej webovej stránke.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné uskutočniť darovanie alebo zabezpečiť účasť v Programe alebo Grante. Bez poskytnutia niektorých Vašich Osobných údajov taktiež nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť, ktorú nám zašlete.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a budeme sa na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

Ak nám poskytujete svoje podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, tak nám týmto zároveň udeľujte svoje privolenie s použitím tejto podobizne, obrazovej snímky a obrazového a zvukového záznamu v zmysle ust. § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Niektoré Údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania našej webovej stránky. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na našu webovú stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré spracúvame pomocou služby Google Analytics (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu.

Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe.

Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

V prípade, že nám ako fyzická osoba poskytujete Vaše Osobné údaje pri darovaní prostredníctvom niektorej z metód dostupných na našej webovej stránke alebo iným spôsobom, tak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom vykonania úkonov potrebných na prijatie tohto daru a plnenie povinností vyplývajúcich z prijatia tohto Daru.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov na plnenie zmluvy vznikajúcej Vašim darovaním a vykonanie opatrení pred vznikom tejto zmluvy (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše údaje budú v prípade tohto spracovania spracúvané po dobu trvania zmluvy (napr. ak ste sa rozhodli pre automatické opakované darovania alebo je súčasťou darovacej zmluvy aj informovanie o využití Vášho daru) a po dobu 4 rokov od darovania z dôvodu obrany proti Vašim prípadným nárokom. Po dlhšiu dobu budeme tieto Osobné údaje spracúvať len ak si to budú vyžadovať osobitné predpisy.

Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste uviedli pri uzatváraní akejkoľvek zmluvy s Nadáciou spracúvame za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a Nadáciou.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s uzatvorením akejkoľvek nepomenovanej zmluvy s Nadáciou budú spracúvané po dobu jej platnosti, a po dobu 4 rokov od jej zániku z dôvodu obrany proti Vašim prípadným nárokom. Po dlhšiu dobu budeme tieto Osobné údaje spracúvať len ak si to budú vyžadovať osobitné predpisy

V prípade, že nám ako fyzická osoba poskytujete Vaše Osobné údaje pri zapojení sa do niektorého z dostupných Grantov, tak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom vykonania úkonov potrebných na Vaše zapojenie do Grantu a plnenie povinností vyplývajúcich z Vašej následnej účasti v Grante. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov na vykonanie opatrení pred vznikom tejto zmluvy o účasti v príslušnom grante a prípadné následné plnenie tejto zmluvy (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše údaje budú v prípade tohto spracovania spracúvané po dobu trvania vyhodnocovania Vášho projektu, ktorý ste prihlásili do Grantu a prípadne aj po dobu Vašej účasti v Grante (ak Váš projekt splní podmienky účasti). Po zamietnutí Vášho projektu alebo po zrealizovaní projektu v rámci Grantu budú Vaše Osobné údaje spracúvané ešte po dobu 4 rokov z dôvodu obrany proti Vašim prípadným nárokom. Po dlhšiu dobu budeme tieto Osobné údaje spracúvať len ak si to budú vyžadovať osobitné predpisy.

Vaše Osobné údaje v rozsahu ako nám ich poskytnete (najmä e-mail) pri prihlásení na odber noviniek budeme spracúvať za účelom pravidelného zasielania informácii, na ktorých odber ste sa prihlásili.

Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných údajov je Váš súhlas so s odberom noviniek (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu platnosti Vášho súhlasu.

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania našej webovej stránky špecifikovaných vyššie, používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory našej webovej stránky, analytického a štatistického vyhodnotenia používania a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky našej webovej stránky a optimalizácií jeho funkcionalít (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie našej webovej stránky však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie našej webovej stránky v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies sa dozviete v našich podmienkach používania súborov cookies uverejnených na našej webovej stránke.

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

 • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.;
 • ak nie je Nadácia Prevádzkovateľom pri spracúvaní Osobných údajov ale je napríklad postavení ich sprostredkovateľa pre tretiu osobu budú tieto Osobné údaje poskytnuté príslušnému Prevádzkovateľovi, o ktorého identite budete vopred informovaný.

S osobami, ktoré sú voči nám v postavení Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Nadácie. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

Vaše Osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy pre účely zasielania noviniek neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

E-mailové adresy za účelom odosielania noviniek prenášame do USA, kde využívame služby MailChimp. Tento prenos Vašich osobných údajov podlieha režimu vykonávacieho rozhodnutia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA , v anglickom jazyku označený ako „EU – U.S. Privacy Shield“), ktoré vydala Európska komisia dňa 12.07.2016.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je právny rámec pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely medzi EÚ a USA. Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje. Cieľom Štítu na ochranu osobných údajov je umožniť jednoduchší prenos osobných údajov z EÚ do USA a zároveň poskytnúť ochranu týmto osobným údajom a možnosť dotknutých osôb jednoduchšie si uplatniť svoje práva pred príslušnými inštitúciami.

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva. Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov.

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov máte právo aj na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne, je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Nadácie podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasunemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Nadáciou na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Záverečné ustanovenia

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na našej webovej stránke a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním našej webovej stránky (alebo aplikácie) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese osf@osf.sk

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality