Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: CVEK
Suma: 8 442 €

Lokálna úroveň zohráva kľúčovú úlohu v integrácii migrantov aj utečencov. Súčasná utečenecká kríza a reakcie politikov na ňu poukazujú na veľmi slabú pripravenosť samospráv prijať migrantov a nastavovať lokálne politiky tak, aby bola zabezpečená sociálna súdržnosť a aby neboli migranti a utečenci odmietaní obyvateľmi mesta. Lokálnu úroveň sme zvolili predovšetkým z dôvodu, že ide o priestor, kde sa odohrávajú mnohé interakcie a procesy, ktoré môžu viesť k plnému začleneniu všetkých skupín obyvateľstva do spoločnosti. Kompetencie samospráv umožňujú aktívne prispievať k tomuto začleňovaniu. Cieľom projektu je posilniť kompetencie samospráv v oblasti integrácie migrantov a utečencov, využiť príklady dobrej praxe z Nórska ako inšpiráciu pre samosprávy na Slovensku a zvyšovať povedomie rôznych aktérov o dôležitosti zapojenia rôznych skupín (vrátane migrantov a utečenecov) do života komunít na lokálnej úrovni. Projekt bude prínosom najmä pre samosprávy, MVO poskytujúce služby migrantom a utečencom, ale aj samotných migrantov a utečencov. Vďaka dobre nastaveným lokálnym politikám integrácie totiž integrácia môže prebiehať ľahšie a bezkonfliktne.Partnerská organizácia NIBR zabezpečí kontakt s relevantnými samosprávami v Nórsku, poskytne odborné a analytické konzultácie a spätnú väzbu na vypracovanú prípadovú štúdiu. Zástupca NIBR sa navyše zúčastní záverečnej konferencie na Slovensku ako hlavný spíker. Projekt má za cieľ nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti výskumu a advokácie.

Aktuality