Dúhové vzdelávanie

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: Queer Leaders Forum
Suma: 3 396,37 €

V projekte Dúhové vzdelávanie reagujeme na aktuálnu potrebu: zvýšenie informovanosti a vzdelanosti odborných pracovníkov a pracovníčok v školských a mimoškolských zariadeniach, ktorá je i primárnym cieľom projektu (naplnená realizáciou 10 vzdelávacích workshopov). Workshopy „Homofóbia na školách“, „Podnety a odporúčania pre prácu s LGBT mládežou“ a „Špecifiká práce s LGBT klientelou“ zvýšia informovanosť vyššie pomenovanej cieľovej skupiny v otázkach a problematikách homofóbie/bifóbie/transfóbie, predchádzania, identifikácie a riešenia homofóbie/bifóbie/transfóbie na školách, žiackych kolektívoch, školských a mimoškolských zariadeniach, afirmatívnej práce s LGBTI klientelou a zručností pre podporu LGBT mládeže.Workshop „Spoznaj svoje práva“ zvyšuje povedomie LGBTI komunity o vymožiteľnosti práva, možnostiach riešenia krízových situácií, právach a povinnostiach.

 

web: www.qlf.sk; www.qcentrum.sk

kontakt: romana.schlesinger@qcentrum.sk

Aktuality