Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia

Výzva: 2
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Aliancia žien Slovenska
Suma: 35 302,50 €

Medzinárodné výskumy ukazujú, že zastavenie násilia závisí od ochoty násilníka prestať sa správať násilne. Na Slovensku je zatiaľ jedinou reakciou na rodovo podmienené násilie pomoc a podpora ženám a ich deťom. V iných krajinách (počnúc americkým Duluth pred 30 rokmi) už experti a expertky vedú dlhodobé vzdelávacie aktivity, ktoré sa zameriavajú na zmenu páchateľových presvedčení založených na rodových stereotypoch a jeho úlohy vo vzťahu.

V rámci predkladaného projektu chceme preto doplniť formálne vzdelanie nášho vedúceho trénera v intervenčných programoch pre páchateľov, aby mohol garantovať budúci rozvoj a šírenie intervenčných programov. Zároveň zanalyzujeme právnu situáciu na Slovensku a pripravíme návrhy legislatívnych zmien. Súčasťou projektu je aj práca s médiami a nakrútenie krátkeho explikačno vzdelávacieho filmu, ktorý bude slúžiť ako nástroj preventívnych aktivít. V neposlednej rade spustíme pilotný vzdelávací program pre samotných páchateľov.

 

web: www.alianciazien.sk

kontakt: dvorakova@alianciazien.sk

Aktuality