Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi

Výzva: 3
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Človek v ohrození
Suma: 12 631,50 €

Problematika obchodovania s ľuďmi je v súčasnosti významne sledovaným fenoménom tak na národnej ako i na globálnej úrovni. Ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich aktivít miedzinárodných kriminálnych organizácii a jeho súčasťou je hrubé porušenie základných práv a slobôd jednotlivcov. Na základe celosvetových, ale aj európskych a národných ukazovateľov, sú ženy a dievčatá najčastejšími obeťami tohto trestného činu. Rodový aspekt zohráva v tomto prípade veľkú úlohu. S obchodovaním s ľuďmi, predovšetkým za účelom sexuálneho vykorisťovania, ale aj nútených sobášov a nútených prác, súvisia aj ďalšie formy násilia, ktorým sú ženské obete vystavené (napr. fyzické, psychické, emočné…).Hovoriť o tomto fenoméne a scitlivovať spoločnosť je najefektívnejšia forma prevencie voči tomuto trestnému činu. Rovnako sa tým zvýši schopnosť spoločnosti reagovať na situácie, ktoré môžu predchádzať alebo byť znakom vykorisťovania a zneužívania. Školské prostredie je vhodný priestor na podporu diskusie o tejto téme, nakoľko je nevyhnutné informovať a scitlivovať už mladú generáciu, ktorá môže v budúcnosti priniesť očakávanú pozitívnu zmenu. Zároveň z našej dlhodobej skúsenosti vieme, že táto problematika je učiteľmi vyhľadávanou a pozitívne prijímanou.Zároveň, v záväznom dokumente „Pedagogicko-organizačné pokyny 2015/16“ (publikované Ministerstvom školstva) sa odporúča realizovať besedy a preventívne kampane o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou.

web : www.clovekvohrozeni.sk

kontakt : info@clovekvohrozeni.sk

Aktuality