Vzdelanie otvára cestu

Výzva: 3
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Ulita
Suma: 4 262 €

Marginalizácia na trhu práce je často primárnym zdrojom chudoby a znamená v konečnom dôsledku vylúčenie zo životného štandardu a životných šancí obvyklých v spoločnosti.Medzi najdôležitejšie faktory možno zaradiť:nízku vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň;prítomnosť skrytej diskriminácie voči rómskemu etniku zo strany majority, respektíve zamestnávateľov (povesť nespoľahlivých pracovníkov,bez pracovnej morálky, disciplíny a motivácie). Podľa teórie radu sú Rómovia vždy poslední v pomyslenom rade záujemcov o zamestnanie u zamestnávateľov,ktorí sa riadia výlučne princípmi trhu; nízky status bývania,životných podmienok a nevyhovujúci zdravotný stav. Aj vzhľadom na to,že medzi našich klientov patria tiež deti a mládež rómskeho etnika,v projekte sme sa  zamerali hlavne na zvyšovanie úrovne vzdelanosti a praktický tréning základných zručností pre kvalitnejší život detí a mládeže v komunitnom centre s dôrazom na základné témy súvisiace so zamestnaním. Hlavným zámerom je  zlepšiť znalosti o diskriminácii zvyšovaním informovanosti detí a mládeže o ich právach a povinnostiach ako aj o prínosoch rozmanitosti. Prostredníctvom vzdelávacích činností zameraných na potieranie diskriminácie chceme dosiahnuť skutočnú zmenu v oblasti boja proti diskriminácii. Prostredníctvom vzdelávacích činnsotí chceme tiež u detí a mládeže dosiahnuť uvedomenie si skutočnosti-čím vyššie kvalifikácia,tým širšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

web: www.ulita.sk

kontakt: zuzana.sidorova@ulita.eu.sk

Aktuality