Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: ASPEKT
Suma: 80 928 €

Demokratická spoločnosť nemôže existovať bez uplatňovania zásady rodovej rovnosti, a to so zohľadnením ďalších existujúcich nerovností. Na Slovensku chýbajú texty feministických a rodových štúdií, ktoré tvoria nevyhnutný základ pre kompetentné využívanie rodu ako analytickej kategórie v teórii i praxi. Cieľom projektu je prispieť k zvyšovaniu rodovej kompetencie odbornej i širokej verejnosti so zameraním na MVO, akademickú oblasť (najmä študentky a študentov), verejnú správu a ich prepojenie. Tento cieľ budeme realizovať prostredníctvom odborných a popularizačných publikácií, prostredníctvom seminárov, konzultácií, knižničných služieb, odbornej a verejnej diskusie, ako aj prostredníctvom založenia archívu materiálov mapujúcich politickú angažovanosť žien v SR. Tematicky sa zameriame najmä na možnosti využívania kategórie rodu v konceptualizácii politickej účasti žien, občianstva a práce.

 

web: www.aspekt.sk

kontakt: cvikova@aspekt.sk

Aktuality