Lepšia raná starostlivosť a lepšie vzdelávanie znamenajú lepší štart do života pre rómske deti, hovorí správa Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva

Investovanie do služieb ranej starostlivosti a vzdelania je pre slovenské štátne a samosprávne orgány dôležitým faktorom na ceste znižovania nerovnosti medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom, tvrdí správa pod názvom Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva, ktorú dnes v Bratislave predstavili zástupcovia Nadácie otvorenej spoločnosti, UNICEF a Rómskeho vzdelávacieho fondu.

Cieľom výskumnej správy je identifikovať slabé miesta verejných politík a súborom odporúčaní pomôcť vládnym inštitúciám a samospráve zlepšiť súčasnú situáciu. Správa cituje závery Európskej komisie, ktoré uvádzajú, že v r. 2014 bolo na Slovensku 77,4% detí vo veku 4 až 6 rokov zapísaných v materských školách, čo je hlboko pod cieľovou hodnotou 95%, stanovenou v rámci EÚ pre rok 2020. Spomedzi rómskych detí je však v porovnaní s ich rovesníkmi z majoritnej populácie v škôlkach zapísaná menej ako polovica. Tento rozdiel je spôsobený nedostatkom prostriedkov, kapacít, slabej antidiskriminačnej legislatívy, ale aj neadekvátnou prípravou pre učiteľov a odmietaním rómskych rodičov ako rovnocenných partnerov pri rozhodovaní o ich deťoch zo strany oficiálnych miest.

Správa jasne poukazuje na to, že potenciál rómskych detí uspieť v ich ďalšom živote, v rovnosti šancí na vyššie vzdelanie a na trhu práce sa často stráca kvôli nedostatku kvalitných služieb ranej starostlivosti a vzdelávania,“ hovorí Vladimír Rafael, vedúci výskumnej skupiny a riaditeľ neziskovej organizácie EduRoma. „Ak dostanú rovnakú a čo najskoršiu šancu, dáva im to potom šancu na úspech a znižuje riziko, že sa neskôr v živote ocitnú pod hranicou chudoby,“ skonštatoval V. Rafael.

Na to, aby sa rómske deti vedeli vyrovnať s existujúcimi výzvami správa odporúča zvýšiť investície do ranej starostlivosti a vzdelávania s dôrazom na zvýšenie kapacít pre umiestnenie detí v predškolských zariadeniach. To predpokladá aj podporu etnicky a sociálne zmiešaných zariadení, postavenie komplexnej stratégie pre ranú starostlivosť a vzdelávanie detí vo veku 0 až 6 rokov a vytvorenie národných a lokálnych koordinačných mechanizmov pre rozvoj a implementáciu tejto politiky. Správa tiež zdôrazňuje potrebu zberu a vyhodnocovania kvalitných údajov a monitoring daného stavu.

Opakované pokusy o nápravu väčšinou narazia na rezortizmus a celkovú kompetenčnú rozdrobenosť zodpovednosti o ranú starostlivosť detí. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz súhlasí so závermi správy: „Áno, nerovnosti medzi majoritným a rómskym obyvateľstvom vyplývajú z celého radu existujúcich systémových, štrukturálnych a praktických prekážok, ktoré bránia účasti rómskych detí na ich rozvoji. Zlá správa je, že náprava potrvá možno celú jednu generáciu, tá dobrá je zasa v tom, že tu máme už nielen nástroje, ale aj chuť oveľa širšej komunity ľudí súčasný stav vyriešiť.“

Nadácie otvorenej spoločnosti, Rómsky vzdelávací fond a UNICEF iniciovali správu ako súčasť série, ktorá pokrýva oblasť strednej a východnej Európy. Slovensko je siedmou európskou krajinou, v ktorej sa výskum realizoval.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 29.06.2017