Stronger Roots for Civil Society

V programe Stronger Roots pomáhame organizáciám občianskej spoločnosti, aby oslovovali ľudí okolo seba, zapájali ich do svojej práce a vytvárali si vôkol seba široké komunity priaznivcov, darcov, dobrovoľníkov a nových partnerov. Vďaka nim sa stávajú odolnejšími a zároveň tak môžu efektívne prispievať k riešeniu problémov, ktoré nás trápia, i zlepšovať život všetkých nás.

Podporujeme organizácie, ktoré sa venujú najrôznejším témam, či už je to ochrana životného prostredia, vzdelávanie, pomoc ľuďom so znevýhodnením, väčšia transparentnosť v správe vecí verejných. Poskytujeme im nielen finančnú podporu, ale taktiež jedinečný vzdelávací program, v rámci ktorého získavajú pomoc skúsených mentorov a expertov z praxe na špecifické oblasti komunikácie, fundraisingu, riadenia, manažmentu dobrovoľníkov, budovania komunity a pod.

V rámci programu podporujeme aj platformy mimovládnych organizácií, strešné organizácie a siete, aby mohli venovať čas a kapacity internému rozvoju, zlepšeniu spolupráce so svojou členskou základňou a rozvíjať užšie vzťahy s rozmanitými kľúčovými hráčmi, zvlášť z oblasti štátnej a verejnej správy.

Program Stronger Roots implementujeme v spolupráci s českou Nadace OSF, s českým think-thankom Glopolis a maďarskou NIOK Foundation. Program financuje Európska únia z programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) a zahraničné nadácie Porticus a Open Society Foundations.

Grantová výzva 2023

Uzávierka pre podanie úplného projektu je 10. augusta 2023 o 13:00.
Určené iba tým žiadateľom, ktorí postúpili do druhého kola na základe hodnotenia návrhu projektu v prvom kole s uzávierkou 25. mája 2023.

Dokumenty:


Záznamy z informačných webinárov:

  • Pilier I – budovanie komunity priaznivcov pre MVO, 26. apríla 2023 pre slovenských žiadateľov v slovenčine. ZÁZNAM a PREZENTÁCIA
  • Pilier II – transverzálna spolupráca platforiem, 27. apríla 2023, pre všetky krajiny programu v angličtine. ZÁZNAM a PREZENTÁCIA

Odborné a metodické materiály

V programe Stronger Roots využívame prístupy budovania komunity priaznivcov (social base building) a transverzálnej spolupráce (transversal collaboration). Tu si o nich môžete prečítať viac (vzhľadom na medzinárodný charakter projektu je väčšina textov v angličtine):

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia. Za názory vyjadrené v tomto článku zodpovedajú výlučne autori, článok nevyhnutne nereprezentuje názory Európskej únie. Za využitie informácií nenesie zodpovednosť ani Európska únia, ani poskytovateľ grantu.

Súvisiace príspevky