Kemp futbalových talentov

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: OBNOVA
Suma: 4 094 €

Zámer projektu: Projektový zámer rieši problematiku spolunažívania rôznych minorít a skupín na lokálnej úrovni. Zámerom projektu je meniť postoje a názory ľudí (ostatných skupín obyvateľstva) hlavne na najviac marginalizovanú skupinu v našej lokalite, a to Rómov. Hlavný cieľ: Zvýšenie informovanosti, vedomostí a vzdelávania,  scitlivovania a mobilizácie verejnosti, vrátane mládeže, posilnenia zraniteľnej skupiny Rómov v Prešove a iných členov skupín, budovanie vyššieho sebavedomia členov skupiny a ich uvedomelejšie a odvážnejšie presadzovanie sa.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. Cyklus neformálnych vzdelávacích aktivít na jednotlivých školách a komunitnom centre Stará Tehelňa Prešov – projekt bude začínať vzdelávacou aktivitou na školách, ktorá by mala vzbudiť záujem detí a mládeže o športový deň.

2. Výber detí a mládeže na kemp futbalových talentov – projekt má za cieľ dosiahnuť maximálnu možnú účasť z radov osôb marginalizovanej rómskej komunity.

3. Športovo-kultúrny program

kontakt: roman.estocak@gmail.com

Aktuality