WhatCity? Fórum

Výzva: 3
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: PUNKT
Suma: 10 000 €

WhatCity? je séria prezentácii a workshopov hľadajúca nové urbánne stratégie a ekonomické modely kolaborácie pre kvalitnejší život v meste. Do Bratislavy sú pozvaní experti z oblasti dizajnu, architektúry a urbanizmu, aby spolu s lokálnou odbornou verejnosťou a MVO otvorili diskusiu na aktuálne problémy verejného priestoru, o ktorých sa môže vzdelávať laická verejnosť. Je logickým pokračovaním už 2 ročníkov konferencii WhatCity?, aby mala takto expertná diskusia vplyv na rozhodovanie samosprávy o mestských plánoch. V projekte WhatCity? Fórum je hlavným cieľom zapojiť zástupcov miestnej samosprávy do platformy, ktorá na základe príkladov zo zahraničia ponúka funkčné nástroje pre efektívnejší rozvoj mesta a prepája občianske iniciatívy, expertov a zástupcov miestnej samosprávy, aby spoločne hľadali víziu pre Bratislavu. Témy nasledujúcich dvoch vydaní konferencie budú prepojené na aktuálne témy, problémy a plány týkajúce sa urbanizmu, urbánnych stratégií a plánovania mesta Bratislava, o ktorých bude samospráva v blízkej budúcnosti rozhodovať. Prostredníctvom nástrojov prednášok, a stretnutí vo forme workshopov a okrúhlych stolov, bude docielené stretnutie medzi aktívnymi občanmi a zastupiteľmi Hl. Mesta SR Bratislava.Iniciátorom je samotný Magistrát Hl. Mesta SR Bratislavy (ďalej Mesta), od ktorého prišla ochota zlepšiť informovanosť verejnosti, čo je jedným z kľúčových faktorov pre budovanie tohto mestského fóra. Prostredníctvom konferencie WhatCity? Forum bude medzi laickou aj odbornou verejnostou podnietený záujem o veci verejné. Zástupcovia Mesta musia čeliť občanom face-to-face – čo môže viesť k: 1. osobnejšiemu kontaktu verejnosti a nimi volenými zástupcami, 2. väčšej miere zodpovednosti za rozhodnutia.

web : www.punkt.sk

kontakt : zavarska@punkt.sk

Aktuality