OTVORENÉ ŠKOLY – Výchova k občianstvu / Podpora demokratického prostredia na školách

V štyroch slovenských základných školách sa školský rok 2022/2023 bude opäť niesť aj v znamení nášho programu Otvorené školy.

Školy, ktoré v programe pokračujú:

Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce so žiackymi parlamentmi.

Prečo Otvorené školy a participácia?

„Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“

Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa.

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Títo nielen realizujú workshopy v zapojených triedach; ich úlohou je aj aktívne pracovať so žiackymi parlamentmi, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať tak predpoklady udržateľného fungovania týchto orgánov školskej demokracie.

Kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch. 

Prostredníctvom programu Otvorené školy chceme pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole prostredníctvom vzdelávania, ktoré:

 • deti zabaví (sú v jednotlivých aktivitách programu emocionálne zaangažované – jednotlivé workshopy sú interaktívne a ich cieľom je deti a mladých ľudí vtiahnuť do nich tak, aby boli oni sami aktívnymi spolutvorcami programu, aby bolo počuť ich hlas a aby sa ho takto zároveň aj naučili produktívne využiť vo vlastných životoch)
 • prepojí ich s reálnym životom (naučia sa prakticky používať nástroje zastupiteľskej demokracie v praxi: ako by mala fungovať žiacka školská rada a ako dosiahnuť, aby tak naozaj fungovala, ako napísať petíciu, a pod.)
 • využíva ich vlastný jazyk (akýmsi sprostredkovateľom programu sú dobrovoľníci programu, ktorí sú rovesníkmi samotných žiakov a žiačok – žijú rovnakými témami, trápia ich podobné problémy; vďaka tomu sa dokážu maximálne priblížiť k skupine detí, ktorých participáciu na živote školy sa snažíme zvýšiť).

Počas realizácie programu úzko spolupracujeme s vedením jednotlivých škôl, s ich žiackymi parlamentmi a s koordinátorkami alebo koordinátormi.


Otvorené školy v školskom roku 2022/23

V školskom roku 2022/23 sme sa vrhli už do 6. ročníka programu Otvorené školy.

Za posledných šesť rokov program prešiel postupným vývojom. V prvých rokoch sme sa so školami zamerali na rozvoj kvalitnej spolupráce a vytváranie modelu programu tak, aby napomáhal rozvoju kritického myslenia a záujmu žiakov o participáciu na živote školy a širšej komunity. Následne sme vytvorili definíciu kritérií potrebných na získanie titulu Otvorená škola a zamerali sa na skvalitňovaniu informácií poskytovaných žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom a učiteľkám zapojeným do programu. Všetci zainteresovaní tak počas školského roka priebežne dostávajú spracované materiály na témy ako vývoj ľudských práv, demokracia, rasizmus, práva LGBTQIA+ komunity, rodová rovnosť a získané vedomosti si overujú aj v tematických kvízoch.

Tento školský rok budeme klásť ešte väčší dôraz na akčné plány zapojených škôl – zároveň im pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní poskytneme intenzívnu podporu.

Kritériá pre získanie titulu „Otvorená škola 2022/23“ sú:

 • uskutočnenie 6 workshopov v zapojených triednych kolektívoch.
 • existencia funkčnej žiackého parlamentu na škole.
 • uskutočnenie minimálne 6 stretnutí dobrovoľníka/čky OSF s členmi/kami žiackeho parlamentu.
 • zrealizovanie minimálne 1 monitorovacieho stretnutia na zapojenej škole.
 • aktívne zapojenie školy do dotazníkového prieskumu na začiatku a na konci školského roka.
 • vypracovanie akčného plánu školy na začiatku školského roka.
 • vyhodnotenie akčného plánu na konci školského roka.
 • voliteľné kritérium: školenie pre celý školský kolektív v 1. polroku školského roka.

Do programu Otvorené školy v tomto školskom roku 2022/23 zapojené tieto školy:

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Škola je zameraná na moderné projekty, intenzívne buduje inkluzívne triedy a dokonca má program pre nadané deti – APROGEN. Škola sa snaží vytvárať podporné prostredie plné tolerancie a otvorenosti voči inakosti.

Táto základná škola nie je v programe nováčikom a aj vďaka Otvoreným školám sa v nej zlepšuje klíma. Deti premýšľajú, sú úprimné, ochotné vyjadriť svoj názor, rozširujú si obzor, zisťujú, čo všetko v spoločnosti sa ich bytostne dotýka a o čom by človek mal robiť rozhodnutie, čo neprehliadať. Škola pre nich nie je iba budova, ale je to komunita, na ktorej budovaní stále neúnavne pracujú.”

Základná škola Rozmarínová ul.1, 945 01 Komárno

Chceme byť školou, kde sa každý cíti bezpečne, učí sa naplno a rozvíja to najlepšie, čo je v ňom.”

V školskom vzdelávacom programe tejto školy vládne MÚZA (Múdro – Úspešne – Zdravo – Aktívne).

Múdro – snažia sa získavať vedomosti bádaním, objavovaním a vlastným zážitkom.

Úspešne – záleží im na tom, aby každé dieťa dosahovalo úspech a rozvíjalo svoje silné stránky.

Zdravo – snažia sa, aby každé dieťa získalo zásady zdravého životného štýlu, dostalo odbornú podporu, ktorú potrebuje s ohľadom na jeho individuálne potreby.

Aktívne – podporujú zvedavosť a učia sa všade – v triede, na chodbách, na školskom dvore, v meste, v knižnici, v múzeu, na výstavách…

So Základnou školou na Rozmarínovej ulici pracujeme už pár rokov a nebude sa to meniť ani tento rok. „Triedy, ktoré prešli týmto programom majú väčší prehľad o rôznych témach. Veľkým pozitívom je, že témy si môžu vyberať sami žiaci, prípadne sami môžu prichádzať s návrhmi tém. Rovnako je táto spolupráca prospešná aj pre žiacky parlament.”

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce

V súlade s mottom školy ,,Čím my dnes naplníme srdcia detí, tým ony zajtra naplnia svet“, sa škola snaží byť otvorenou a priateľskou ku každému jednému dieťaťu s ohľadom na jeho individuálne potreby. Ide im o budovanie vzájomného rešpektu a porozumenia. Spolupracujú so žiakmi a vedú ich k zodpovednosti, aby sa zaujímali o dianie okolo seba.

Aj tento rok budeme v Otvorených školách s touto školou spolupracovať: „Chceme pokračovať vo vytváraní priateľského prostredia na škole. Otvárať a diskutovať o nových témach s dobrovoľníkmi, pri tom sa niečo nové naučiť. Ďalej formovať žiacky parlament, získavať nové inšpirácie pre svoju prácu…”

Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov

Plne-organizovaná vidiecka škola rodinného charakteru so zameraním na environmentálne aktivity a inkluzívny školský vzdelávací program. Škole ide o to, aby sa jej žiaci zaujímali o veci verejné a aby boli iniciatívni od útleho veku. Je dôležité, aby dokázali o veciach sami rozhodovať a rovnako tak aj prijímať zodpovednosť. Táto základná škola sa do programu zapojila v minulý školský rok. „Žiaci zapojenej triedy prostredníctvom programu obohatili svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v mnohých oblastiach života.” Sme radi, že sa rozhodli s nami pokračovať ďalej aj tento rok.


Dobrovoľníci v školskom roku 2022/23

Sophia

Sophia sa zapojila do programu už minulý rok a spolu s dobrovoľníčkou Emkou budú viesť workshopy a stretávať sa so žiakmi na ZŠ Rozmarínová v Komárne.

Som presvedčená o tom, že na to, aby sme žili v lepšej krajine je nutné, aby sme mali vzdelaných ľudí v témach, ktorým sa aj na workshopoch venujeme. A zároveň som presvedčená o tom, že aj mladí ľudia sa chcú o týchto témach vzdelávať, rozprávať a diskutovať, ale žiaľ, dosť často nie sú vypočutí.”

Na čo sa Sophia tento školský rok najviac teší: „…na diskusie so žiakmi, na vystupovanie z mojej komfortnej zóny a prekonávanie samej seba, na to všetko, čo sa za tento školský rok naučím – aj ja od žiakov.”

Ema

Emka sa zapojila do programu tento školský rok a spolu so Sophiou budú viesť workshopy a stretávať sa so žiakmi na ZŠ Rozmarínová v Komárne.

Zmyslom je ukázať žiačkam a žiakom, že sa dá rozprávať a venovať sa v škole aj iným veciam, ako sú tradičné školské predmety, že je úplne v poriadku rozprávať sa o témach, ktoré sa na školách bežne spomínajú len málokedy a sú tabuizované. Tak, ako je to aj spomínané v názve projektu, otvorenosť je na školách naozaj potrebná.”

Emka sa tento rok najviac teší na: „…nové prostredie, zlepšenie prezentačných schopností, nové skúsenosti a tiež na výsledky po stretnutiach a workshopoch.”

Simona

Simonka sa zapojila do programu tento školský rok a spolu s Viki budú viesť workshopy a stretávať sa so žiakmi na ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach.

Prihlásila sa do programu, pretože si myslí, že: „…je super rozprávať sa s mladými ľuďmi o rôznych zaujímavých témach.” Simonka si zažila program Otvorené školy ako žiačka a dnes je z nej dobrovoľníčka. Otvorené školy vníma tak, že: „…pomáhajú mladým ľuďom v tom, že majú väčší prehľad v témach, ktoré trápia dnešnú generáciu a v témach, ktoré sú sú veľmi populárne.”

Simonka sa najviac tento školský rok teší na prácu s mladými ľuďmi.

Viktória

Viki sa zapojila do programu tento školský rok a spolu so Simonkou budú viesť workshopy a stretávať sa so žiakmi na ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach.

„…inšpirovala ma myšlienka, ako umožniť deťom, aby vyjadrili svoj názor na zvolenú tému, a taktiež by som sa rada venovala práci s deťmi a komunikácii s nimi. Mojou motiváciu je vytvoriť pre žiakov “pohodlne miesto”, kde sa môžme rozprávať o rôznych témach. ktoré ich zaujímajú alebo trápia.”

Viki sa najviac teší na spoluprácu so žiakmi, na ich názory a myšlienky, ale aj na príležitosť im niečo odovzdať.

Nina

Ninka sa zapojila do programu tento školský rok a spolu s Alexandrou budú viesť workshopy a stretávať sa so žiakmi na ZŠ Jilemnického vo Zvolene.

Myslím si, že komunikácia s mladými ľudmi je veľmi dôležitá, avšak v školách častokrát nedostávame dostatočný priestor na vyjadrenie svojich názorov. Kedže som bola súčasťou triedy, kde sa konali workshopy a vedela som, čo projekt zahŕňa, hneď ako nás do programu zavolali som vedela, že do toho chcem ísť.”

Ninka sa najviac teší nato, že spozná nových ľudí a ich názory.

Alexandra

Alexandra sa zapojila do programu tento školský rok a spolu s Ninkou budú viesť workshopy a stretávať sa so žiakmi na ZŠ Jilemnického vo Zvolene.

Do programu sa zapojila najmä preto, lebo aj jej bývalá škola bola zapojená do programu. „Už vtedy ma to veľmi zaujalo. Som teraz prváčka na pedagogickej strednej škole a prišla mi to ako dobrá príležitosť niečo nové sa naučiť.”

Alexandra sa najviac teší na prácu s rovesníkmi a nové skúsenosti.


Čo o programe Otvorené školy hovoria naši dobrovoľníci?

Program sme pripravovali a konzultujeme s:

Petrom Dráľom – riaditeľom Nového školstva
Helenou Tužinskou – etnologičkou

Dôležité čítanie, ktoré sme pripravili na tému Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku:

Našli sme ich! Ľudské práva (nielen) pre občiankarov

Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku

Hlas detí vo verejných politikách na Slovensku

Čo je potrebné urobiť, aby bola participácia zmysluplná a efektívna

Participácia na škole

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní

Publikácie a výskumy, ktoré využívame pri našej práci s mladými ľuďmi

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní

Škola ako aktér zmeny

Vzdelanie je najväčším problémom mladých ľudí…

Deti o svojich právach…

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

Program OTVORENÉ ŠKOLY


Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky