OTVORENÉ ŠKOLY – Výchova k občianstvu / Podpora demokratického prostredia na školách

V piatich slovenských základných školách sa školský rok 2021/2022 bude opäť niesť aj v znamení nášho programu Otvorené školy. 

Školy, ktoré v programe pokračujú aj napriek náročnejším kritériám a pretrvávajúcej náročnej situácii spôsobenej prebiehajúcou pandémiou COVID-19, sú: 

Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád. 

Garantom programu je PhDr. Dáša Vargová zo Štátneho pedagogického ústavu. 

Záštitu nad programom prevzala verejná ochrankyňa práv, Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

Prečo Otvorené školy a participácia?

„Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“

Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. 

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Títo nielen realizujú workshopy v zapojených triedach; ich úlohou je aj aktívne pracovať so žiackymi školskými radami, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať tak predpoklady udržateľného fungovania týchto orgánov školskej demokracie. 

Kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.  

Prostredníctvom programu Otvorené školy chceme pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole prostredníctvom vzdelávania, ktoré: 

 • deti zabaví (sú v jednotlivých aktivitách programu emocionálne zaangažované – jednotlivé workshopy sú interaktívne a ich cieľom je deti a mladých ľudí vtiahnuť do nich tak, aby boli oni sami aktívnymi spolutvorcami programu, aby bolo počuť ich hlas a aby sa ho takto zároveň aj naučili produktívne využiť vo vlastných životoch) 
 • prepojí ich s reálnym životom (naučia sa prakticky používať nástroje zastupiteľskej demokracie v praxi: ako by mala fungovať žiacka školská rada a ako dosiahnuť, aby tak naozaj fungovala, ako napísať petíciu, a pod.) 
 • využíva ich vlastný jazyk (akýmsi sprostredkovateľom programu sú dobrovoľníci programu, ktorí sú rovesníkmi samotných žiakov a žiačok – žijú rovnakými témami, trápia ich podobné problémy; vďaka tomu sa dokážu maximálne priblížiť k skupine detí, ktorých participáciu na živote školy sa snažíme zvýšiť). 

Počas realizácie programu úzko spolupracujeme s vedením jednotlivých škôl, s ich žiackymi školskými radami a s koordinátorkami alebo koordinátormi rád. 

Otvorené školy v školskom roku 2021/22 

V školskom roku 2021/22 sme sa vrhli už do 5. ročníka programu Otvorené školy. 

Za posledných päť rokov program prešiel postupným vývojom. V prvých rokoch sme sa so školami zamerali na rozvoj kvalitnej spolupráce a vytváranie modelu programu tak, aby napomáhal rozvoju kritického myslenia a záujmu žiakov o participáciu na živote školy a širšej komunity. Následne sme vytvorili definíciu kritérií potrebných na získanie titulu Otvorená škola a zamerali sa na skvalitňovaniu informácií poskytovaných žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom a učiteľkám zapojeným do programu. Všetci zainteresovaní tak počas školského roka priebežne dostávajú spracované materiály na témy ako vývoj ľudských práv, demokracia, rasizmus, práva LGBTQIA+ komunity, rodová rovnosť a získané vedomosti si overujú aj v tematických kvízoch. 

Tento školský rok budeme klásť ešte väčší dôraz na akčné plány zapojených škôl – zároveň im pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní poskytneme intenzívnu podporu. 

Kritériá pre získanie titulu „Otvorená škola 2021/22“ sú: 

 • uskutočnenie 6 workshopov v zapojených triednych kolektívoch. 
 • existencia funkčnej žiackej školskej rady (ŽŠR) na škole. 
 • uskutočnenie minimálne 3 stretnutí dobrovoľníka/čky OSF s členmi/kami ŽŠR. 
 • zrealizovanie minimálne 1 monitorovacieho stretnutia na zapojenej škole. 
 • aktívne zapojenie školy do dotazníkového prieskumu na začiatku a na konci školského roka. 
 • vypracovanie akčného plánu školy na začiatku školského roka. 
 • vyhodnotenie akčného plánu na konci školského roka. 
 • voliteľné kritérium: školenie pre celý školský kolektív v 1. polroku školského roka. 

Do programu Otvorené školy sú v školskom roku 2021/22 zapojené tieto školy: 

ZŠ s MŠ Veľké Ripňany 

Spádová a priestranná dedinská škola, ktorá myslí na tradície a pozerá sa do budúcnosti. 

Žiacka školská rada, ktorá funguje na tejto škole, vznikla v roku 2018 aj vďaka programu Otvorené školy. 

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

Škola je zameraná na moderné projekty, ktoré formujú žiakov pre ich budúcnosť a budujú ich sociálne, ľudsko-právne či participačné zručnosti. Zároveň sa škola snaží o to, aby bol vzťah žiakov a učiteľov postavený na priateľskej a otvorenej komunikácii.    

Žiacka školská rada funguje na Trojke, ako túto školu familiárne volajú, už viac ako 15 rokov. 

Základná škola Rozmarínová ul.1, 945 01 Komárno 

V tejto škole, ktorú všetci volajú Rozmarínka, opierajú vzdelávanie o zrozumiteľný a podnetný školský vzdelávací program MÚZA (Múdro – Úspešne – Zdravo – Aktívne) s orientáciou na prírodovedné predmety, šport a umenia. Škola si viacročným úsilím vytvorila tradíciu vlastných školských projektov, ktoré podporujú zážitkové, viaczmyslové a vďaka tomu trvalejšie nadobúdanie vedomostí. 

Žiacka školská rada na tejto základnej škole funguje od roku 2012. 

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce 

Táto škola sa snaží otvárať nielen dvere, ale aj srdce všetkým deťom, pretože veria, že každé z nich je jedinečné svojou osobnosťou, emóciami i názormi. Práve preto sa usilujú dávať priestor svojim žiakom tak, aby sa sami podieľali na chode školy.  

Žiacky parlament, ktorý fungoval v Zlatých Moravciach 20 rokov, sa v školskom roku 2018/19 transformoval na Žiacku školskú radu. 

Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov 

Inkluzívna škola vo vidieckom prostredí, rešpektujúca individualitu žiaka a regionálny aspekt vo výchove a vzdelávaní.  

Žiacka školská rada na tejto základnej škole funguje od roku 2012. 

Dobrovoľníci v školskom roku 2021/22

Simona Sládkovičová

Simona sa zapojila do programu Otvorené školy už pred štyrmi rokmi. V tomto školskom roku bude spolu so Sophiou viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.

Aj po rokoch Simona stále cíti, že program Otvorených škôl vytvára priestor, kde má hlas detí váhu. „Priestor, kde sú vypočuté, môžu sa cítiť bezpečne, navzájom sa rozvíjať, tvoriť, a pod. Každý takýto priestor sa počíta a ja dúfam, že ich bude len pribúdať.“

Tak ako každý rok sa Simona najviac teší na rozhovory so žiakmi, tento rok je pre ňu však extra motiváciou aj práca so žiackymi školskými radami na našich školách. „Sú tam mladí odhodlaní ľudia, ktorí chcú pracovať a posúvať svoju školu dopredu. Teším sa, že môžem byť pritom a pomôcť im v tom.“

Sophia Zelenáková

Sophia sa zapojila do programu tento školský rok a spolu so Simou budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ s MŠ Veľké Ripňany.

„Verím v to, že mladí ľudia chcú diskutovať a rozprávať sa o témach, ktoré hýbu svetom, len sú podľa mňa dosť často nevypočutí alebo majú pocit, že na ich názore nezáleží.“

Sophia sa takisto teší na to, že spozná nových ľudí a bude mať možnosť naučiť sa byť trpezlivejšia a chápavejšia.

Nina Melicherová

Nina sa zapojila do programu Otvorené školy pre dvomi rokmi. Aj v tomto školskom roku pokračuje vo vedení workshopov a stretávaní sa so žiakmi ZŠ Jilemnického vo Zvolene.

„Trápi(l) ma stav nášho školstva, hlavne vyučovanie humanitných predmetov, ktoré by podľa mňa mali viesť deti ku kritickému a demokratickému zmýšľaniu, no bohužiaľ to tak vo väčšine prípadov nefunguje. Takže keď som videla v Otvorených školách vyučovanie spoločensky dôležitých tém hravým spôsobom, nedalo sa mi neprihlásiť sa."

V tomto školskom roku sa Nina teší na prácu s triedou, s ktorou sa už dobre pozná a s ktorou tak bude môcť ďalej prehlbovať vzťahy a témy, ktoré preberajú.

„Keďže hlavnú náplň tvoria workshopy, tento program mi určite pomohol sa zlepšiť, či už v prezentovaní, ale aj v improvizácii. Naučila som sa, že plán B nestačí a potrebujete tak plány po E. Všeobecne som si zlepšila znalosti v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, migrácie a v ďalších témach, ktoré sa dotýkajú našej spoločnosti.“

Viktória Škulaňová

Viktória sa zapojila do programu tento školský rok a spolu so Ninkou budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ Jilemnického vo Zvolene.

Viktória sa do programu zapojila aj preto, že by sa po skončení vysokej školy rada venovala práci s ľuďmi a diskusii aj s tými, ktorí nezdieľajú rovnaké názory, ako má ona sama.

„Najviac sa teším na rozšírenie si obzorov. Rovnako sa teším aj na to, aký pohľad na svet majú mladí žiaci zo základných škôl.“

Kvetoslava Danechová

Kvetoslava sa zapojila do programu tento školský rok a spolu s Andrejom budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ Jilemnického vo Zvolene.

Kvetoslava, ako mnoho iných mladých, zostala od maturitného ročníka doma kvôli pandémii a po nástupe na pedagogickú fakultu túžila robiť niečo prospešné pre seba ako aj širšie okolie.

Verím, že sa mi podarí podporiť mladých ľudí na školách, aby sa zaujímali o seba, svojich kamarátov, spoločnosť. No v neposlednom rade chcem, aby si boli vedomí situácie v našej krajine a aby vedeli, že aj na ich názore záleží.“

Kvetka sa tento školský rok teší na myšlienky a názory žiakov, pretože už mnohokrát jej mladší ľudia dokázali, že sa má od nich čo učiť.

Andrej Beňuš

Andrej sa zapojil do programu tento školský rok a spolu s Kvetkou budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ Jilemnického vo Zvolene.

„Vzdelanie, participácia a diskusia sú podľa môjho názoru tri základné piliere pre akúkoľvek modernú, prosperujúcu a demokratickú spoločnosť. Práve v programe   Otvorené školy vidím potenciál rozvíjať prvky týchto pilierov u detí, budúcich občanov, v kritickom a prirodzene zvedavom veku.“

Andrej sa tento rok teší na stretnutie s novými ľuďmi a príležitosť nielen niečo dostať, ale aj niečo odovzdať.

Tereza Golianová

Tereza sa zapojila do programu tento školský rok a spolu s Tomášom budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi Rozmarínová v Komárne.

Terezu lákala na programe najmä možnosť rozprúdiť diskusiu o ľudských právach medzi mladými. „Sú to práve mladí ľudia, ktorí určujú, akým smerom sa Slovensko vydá v budúcnosti a teda verím, že je potrebné sa ľudskoprávnym témam venovať a vzdelávať sa o nich už od mladého veku. A presne túto potrebu program Otvorené školy poskytuje.“

Tereza dúfa, že sa jej tento rok podarí získať dôveru žiakov.

Tomáš Nagy

Tomáš sa zapojil do programu tento školský rok a spolu s Terezou budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi Rozmarínová v Komárne.

Tomáš sa do programu zapojil, pretože vníma, že väčšina základných škôl mladým ľuďom momentálne neumožňuje vyjadriť sa slobodne o bežných témach, ktoré ich zaujímajú.

Ich názory sú často prepočuté alebo dokonca neprijaté. Mám motiváciu žiakom poskytnúť akýsi ‘voľný priestor’ a rozprávať sa s nimi o týchto možno nevypočutých potrebách a názoroch, ale otvorení a aby sa nedostali do skupiny ľudí, ktorí im tieto názory vyhovoria, treba s nimi otvorene rozprávať a akceptovať ich pohľady.“

Tomáš sa tento školský rok teší nielen na odovzdávanie nových poznatkov a diskusie so žiakmi, ale aj na to, že bude môcť pri vytváraní aktivít využiť svoju kreativitu a potešiť a zabaviť žiakov.

Ema Križanová

Ema sa zapojila do programu tento školský rok a spolu s Lujzou budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach.

Ema už dlhšie uvažovala o zapojení sa do nejakého dobrovoľníckeho programu. „Program Otvorené školy ma hneď oslovil, páčili sa mi princípy, na ktorých je založený a tak som si povedala, že stojí zato to vyskúšať.“

Ema sa teší tento rok najmä na prípravu workshopov, prácu so žiakmi a na hľadanie odpovedí na rôzne celospoločenské otázky spolu s nimi.

Lujza Velická

jza sa zapojila do programu tento školský rok a spolu s Emou budú viesť workshopy a stretávať so žiakmi ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach.

Lujzu myšlienka programu nadchla natoľko, že dlho neváhala a prihlásila sa, aj keď dovtedy nemala veľké skúsenosti s prácou s deťmi.

Otváranie tém týkajúcich sa demokracie vnímam ako veľmi potrebné a dôležité. Sama som si našla ešte len nedávno cestu k ľudskoprávnym témam, a preto by som bola rada jednou z tých, ktorá bude tiež sprevádzať deti na tejto ceste.“

Lujza sa teší najmä na názory a pohľady detí na témy. Som zvedavá, čím všetkým nás prekvapia. Verím, že rovnako ako sa oni budú učiť od nás, budeme sa učiť aj my od nich.“

Čo o programe Otvorené školy hovoria naši dobrovoľníci?

Program sme pripravovali a konzultujeme s:

Petrom Dráľom – riaditeľom Nového školstva
Helenou Tužinskou – etnologičkou

Dôležité čítanie, ktoré sme pripravili na tému Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku: 

Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku: http://osf.sk/pribehy/pozicny-dokument-participacia-deti-a-mladych-ludi-na-slovensku/

Hlas detí  vo verejných politikách na Slovensku: http://osf.sk/pribehy/hlas-deti/

Čo je potrebné urobiť,aby bola participácia zmysluplná a efektívna: http://osf.sk/nezaradene/proces-zapajania-mladych-ludi-do-rozhodovania/

Participácia na škole: http://osf.sk/wp/content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní : http://osf.sk/wp-content/uploads/2017/07/LP-vo-vychove-a-vzdelavani_elektronicka.pdf 

Publikácie a výskumy, ktoré využívame pri našej práci s mladými ľuďmi

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní

Škola ako aktér zmeny

Vzdelanie je najväčším problémom mladých ľudí…

Deti o svojich právach…

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

Program OTVORENÉ ŠKOLY

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky