Tvorba a analýza mládežníckych politík zameraných na Rómov

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: Pro Vobis
Suma: 4 672,80 €

Na Slovensku existuje deficit v oblasti participácie hlavne mladých rómskych aktivistov na veciach verejných. Projekt je zameraný na zvýšenie kapacít u rómskej mládeže.Cieľom projektu je začať budovať kapacity u cieľovej skupiny vo všetkých procesoch týkajúcich sa verejnej politiky, keďže priamou účasťou na týchto procesoch sa zlepší stav integrovania Rómov do spoločnosti. Politiky by mali mať čo najlepší efekt na Rómov samotných,preto musia byť tvorené zdola nahor a tento prístup bude presadzovať aj tento projekt. Projekt ponúkne tréningové stretnutia vybranej skupine mladých Rómov a pripraví ich na tvorbu analýzy politík zameraných na mládež. Účastníci tréningu sami vyhodnotia politiky a následne budú pod tútorstvom lektora vedení k prezentovaniu a následným advokačným aktivitám na rôznych úrovniach.Neskôr sa budú môcť zapojiť do prípravy analýz a správ o iných politikách zameraných na Rómov aj na medzinárodnej úrovni.

web: www.provobis.sk

Aktuality